Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Arctic Auditories – Hydrospheres in the High North

Alternativ tittel: Arktiske lydfornemmelser i den nordlige hydrosfæren

Tildelt: kr 8,1 mill.

Arktiske lydfornemmelser i den nordlige hydrosfæren er et tverrfaglig prosjekt innen humaniora som baserer seg på strategier for å forstå miljøforandringer gjennom fornemmelser av lyd. Prosjektet fokuserer på vannlokaliteter og bringer sammen feministisk og andre kunnskaper for å forstå vannlydskaper i Nord. Målet med prosjektet er å utforske innovative, styrkende og demokratiserende lyttestrategier. Disse skal støtte opp om individer og samfunn ved å utvikle radikale ideer om hvordan forskjellige former av aktivering kan bidra til bærekraft. I den første prosjektfasen skal vi identifisere arktiske vannlokaliteter, og undersøke og representere dem ved kartlegging av dens lyder. Ved bruk av intervjuer og deltakende observasjon skal vi analysere påvirkningen av kommunale, kunstneriske og kroppslige aktiviteter. Forskningsgruppen skal etter hvert samarbeide med fem grupper fra lokale samfunn i Nord-Norge/Sápmi for å gjennomføre turer og samlinger hvor miljøets lyd og dens fornemmelse står sentralt. Med dette som grunnlag skal det planlegges og utføres turer, samlinger og podcastser. Det skal også gjennomføres workshops og samarbeides om en utstilling på Polarmuseet i Tromsø. Det er for å lære om klang og lyd og dets potensiale til å forbinde aktørene, både menneskelige og andre-enn-menneskelige. Emplacement, connectivity, og imaginative narrativer for positive fremtider er konseptene som former prosjektets teoretiske grunnlag. Ved å anvende disse teoriene til vårt empiriske data, skal vi belyse hvordan lytteprosesser kan utvide kunnskap for å diversifisere og avansere allerede eksisterende vitenskapelige kart. En utvidet forståelse av emplacement kan bli en avgjørende faktor for en bærekraftig fremtid.

The accelerating climate crisis can cause fear of the future, feelings of powerlessness and “existential dread”. In public media, we see shrinking glaciers and confused polar bears on a regular basis. This symbolic visual and narrative repertoire is powerful, but it seems detached, intransigent and mostly negative. The relation between narrative, collective emotion and sustainability is underestimated. So is, as we propose, the role of the auditory. This project engages scholarship and methods from sound arts, feminist theory, human geography and applied ethnomusicology to scrutinize how awareness can enhance our understanding of climate systems. Focusing on water environments, the ultimate aim of the project is to deliver innovative inter-disciplinary, empowering and democratic listening strategies to help individuals and society more broadly, cultivate radical imaginations of futures beyond environmental anxiety. The concepts of emplacement, connectivity and imaginative narratives for positive futures form the project’s theoretical foundations. In a preliminary stage we will identify Arctic waters, investigate and represent them through techniques of sound mapping. Utilizing qualitative fieldwork approaches, such as interview and participant observation, we will analyze the impact of the communal, mindful, artistic, and corporeal activities. The research team will subsequently collaborate with five local community groups in Northern Norway/Sápmi to perform soundwalks and sound sittings in their surroundings and to record the soundscapes. On this basis, we will develop soundwalks, create podcasts, conduct workshops, and co-curate a museum exhibition to learn about sounds, about the valences attached to them, about the ways that listening processes can build community knowledges that might provide other layers to the cartography of the High North, that complicate and advance the existing scientific maps and understand emplacement as a means of sustainable futures.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell