Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Moving archaeology to a 4d-science: A novel interdisciplinary approach to the study of resilience in prehistoric marine coastal environments

Alternativ tittel: Arkeologi i 4d: en nyskapende tverrvitenskapelig innfallsvinkel til studiet av motstandsdyktigheten til forhistoriske marine kystmiljø

Tildelt: kr 3,9 mill.

PastCoast-prosjektet skal studere hvordan folk før i tiden reagerte på endringer i naturen omkring dem. Dette gjøres ved å studere kystbundne og kystnære lokaliteter, og da spesielt lokaliteter som har blitt oppdaget gjennom funn av metallgjenstander ved hjelp av metallsøker. Dessverre er disse lokalitetene ofte uten annen informasjon enn selve gjenstandene og deres funnsted. Gjenstander kan si noe om alder og muligens hva lokaliteten har vært brukt til, men vet sjeldent hvorvidt de stammer fra tilfeldig aktivitet, eller om de er pløyet opp fra strukturer i undergrunnen. PastCoast vil derfor ta i bruk høyteknologiske og inngrepsfrie geofysiske målemetoder som kan påvise strukturer i bakken uten å grave. Erfaringsvis gir disse metodene også veldig mye informasjon om eldre landskapselementer– forhold som ellers ikke er synlige på overflata. Dette kan være steder hvor fuktighet har blitt drenert bort, eller eldre strandvoller som grunnet landhevning i dag befinner seg langt over vannkanten. Vi kan derfor å si mer om hva slags og hvor hurtig landskapsendringer har skjedd. Slike landskapsstudier kan lære oss mye mer om lokalitetene. Små og målrettede undersøkelser i bakken for å ta ytterligere prøver og datere strukturene blir viktig.. All informasjon samles i et digitalt kartprogram, hvor vi gjennom landskapsmodeller kan analysere hvor viktig spesielle landskapselement har vært for plasseringen av en lokalitet, samt hvordan forholdet til ulike elementer i landskapet har endret seg over tid. Slik kan vi vise hvordan mennesker i fortiden har tilpasset seg landskap i endring, men også vise hvordan man i fremtiden kan reagere på liknende endringer forårsaket av klimaforandringer, samt ta vare på kultur- og naturlandskap truet av klimaendringer. PastCoast-prosjektet gjennomføres av forsker Arne Anderson Stamnes ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim, i samarbeid med Nationalmuseet i København og Universitetet i Aarhus – Danmark.

This project aims to study changes and breakpoints in utilising prehistoric marine coastal environments, identify possible causes for changes, and create an interpretive framework to identify potential human responses to changing environmental settings. This will be done by combining non-intrusive geophysical survey techniques, palaeoenvironmental studies, trial excavations and digital landscape modelling in an interpretive framework to study human resilience in a changing coastal landscape. Geophysical survey methods provide knowledge of the presence and absence of archaeological features in the ground over large areas in a fast, efficient and non-intrusive manner at a scale not feasible by conventional archaeological methods, and provides a wealth of palaeoenvironmental information. This involves detailed studies of fossil beach ridges, which provides an unprecedented impression of spatial and temporal landscape change. Paired with targeted excavation, for quality control (ground-truthing), and to provide datable evidence, geophysical survey and surface-find studies can tackle important questions of chronological change and generate a new perspective on the cultural-historical development of coastal sites, and their resilience and adaption to a changing landscape. Also, a GIS-modelling approach can reveal spatial patterns of prehistoric activity on a landscape scale and how it might have changed over time by characterizing how much a site location is depending on particular site location parameters at different times. Ultimately, such an interdisciplinary approach can provide further knowledge and understanding regarding the significance of coastal archaeological sites in time and space in a larger cultural-historical perspective, illuminate threats to coastal settlements from future effects of climate change, and how similar threats have been mitigated in the past and an evidence base for future management of cultural and natural landscapes at risk.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam