Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

COOLFISH: Improving Atlantic salmon health and welfare by metabolic programming

Alternativ tittel: COOLFISH: Forbedret laksehelse og velferd gjennom metabolsk programmering

Tildelt: kr 12,0 mill.

I den norske lakseindustrien er det et svinn der rundt 20 % av fisken ikke når enden av produksjonslinjen, primært på grunn av smittsomme sykdommer, som kan tyde på nedsatt immunforsvar. Derfor er det et klart behov for å produsere laks med høy robusthet: Fisk som både vokser raskt og har høy sykdomsresistens. Immunfunksjon- og vekstsystemene hos fisken er imidlertid tett forbundet med hverandre på grunn av avbalanseringer i energifordeling – en utfordring for å produsere robust laks. Miljømessig stress i kritiske utviklingsperioder kan føre til permanente endringer i fysiologien og immunologien hos organismer (metabolsk programmering). Vi mener at høye temperaturer ved embryostadiet kan resultere i redusert immunforsvar og sykdom for laksen senere i livet. Hovedmålet for prosjektet er å definere rollen og det mekanistiske grunnlaget for programmering ved temperaturregulering på embryostadiet når det gjelder utviklingen av og funksjonen til laksens immunsystem senere i livet. Denne kunnskapen brukes til å gi fiskehelsen, velferden og produksjonen et løft. Vi tar for oss følgende spørsmål: Hvordan påvirkes utviklingen av immunsystemet og -responsen hos voksne individer av temperaturer på embryostadiet? Hva er de underliggende molekylære fysiologiske og epigenetiske mekanismene for metabolsk programmering? Kan metabolsk programmering av immunfunksjon brukes til å øke robusthet for å gi bedre fiskevelferd og øke produksjon? COOLFISH vil ha fokus på immunforsvaret, og skal karakterisere fysiologiske endringer hos laksefenotyper ved ulike temperaturregimer på embryostadiet ved hjelp av state-of-the-art-analyser. Dette ambisiøse og tverrfaglige prosjektet vil gi oss inngående kunnskap om de fysiologiske og integrerte molekylære mekanismene som driver sammenhengene mellom oppvekstmiljøet på embryostadiet og immunsystemets funksjon. Vi vil generere ny kunnskap som kan brukes direkte i oppdrettsbransjen i produksjonen av mer robust fisk.

In the Norwegian salmon industry about 20% of fish fail to reach the end of the production line, largely due to infectious diseases indicating impaired immune function. There is thus a clear need to produce salmon with high robustness, i.e. rapid growth coupled to a high level of disease resistance. However, immune function and growth systems in fishes are highly interlinked due to trade-offs in energetic allocation; a challenge producing robust salmon. Environmental stress during critical developmental periods can permanently change the physiology and immunology of an organism (metabolic programming). We propose that high embryonic temperatures predisposes salmon to reduced immune function and disease later in life. This project's primary objective is to define the role and mechanistic basis for programming by embryonic temperature on the development and function of the Atlantic salmon immune system later in life, and exploit this knowledge to enhance fish health, welfare and production. The following questions will be addressed: How is the development of the immune system and the adult immune response affected by embryonic temperature? What are the underlying molecular physiological and epigenetic mechanisms of metabolic programming? Can metabolic programming of immune function be used to enhance robustness to boost welfare and production? Focusing on the immune system, the COOLFISH project will characterize physiological changes in salmon phenotypes to different embryonic temperature regimes using multi-level (i.e. epigenomic, transcriptomic, single-cell transcriptomic, proteomic, metabolomic, and immunological) analyses. This ambitious and multidisciplinary project will provide in-depth knowledge on the physiological and integrated molecular mechanisms driving the interaction between the embryonic rearing environment and immune system function. New knowledge will be created that can be directly implemented by the industry towards the production of robust fish.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning