Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Winners and losers in the climate casino: Arctic marine resources under climate change

Alternativ tittel: Vinnere og tapere i klimakasinoet: Arktiske marine ressurser under klimaendring

Tildelt: kr 12,0 mill.

Ettersom effektive tiltak mot klimaendringar lar vente på seg, aukar klimarelatert risiko og usikkerheit i større og fleire deler av både miljø og samfunn. William Nordhaus populariserte ei forståinga av den globale utviklinga i boka The Climate Casino (Yale University Press, 2013), der enkelte artar og tilknytt økonomiske aktivitetar vil blomstre som resultat av endringar i klimaet, mens andre vil lide. Samtidig er det knytt stor usikkerheit til kven som vert vinnarar og kven som vert taparar, både i naturen og i samfunnet. Me som samfunn vil sannsynlegvis totalt sett vil gå i minus, i følge Nordhaus, slik det som regel er på eit kasino. Hovudformålet med prosjektet er å studere klimapåverknad i ulike fiskeri i arktiske og subarktiske farvatn. Blant fiskeria me studerer i dette prosjektet er fiske etter torsk i både Barents- og Beringhavet, pelagiske fiskeri etter sild og makrell i dei nordiske hav, samt krabbefiskeri ulike stader i arktis. Fiskeria vert analysert ved hjelp av eit felles teoretisk rammeverk. Ved hjelp av dette rammeverket vil me systematisk spore klimapåverknad i miljø og samfunn, til havs og i tilknytt økonomiske aktivitetar. Gjennom samtidig å utvikle tverrfaglege studiar i ei rekke ulike tilfelle, søker me å identifisere både utfordringar som er gjeldande i fleire eller alle tilfella, samt utfordringar som er spesifikke for gitte tilfelle. Resultata frå prosjektet vil auke forståinga av klimarelaterte utfordringar for levande marine ressursar i arktisk. Resultata vil og vere basis for og påverke heilskapleg forvaltning av arktiske og subarktiske hav. Eit vellukka prosjekt vil flytte forskingsfronten når det gjeld tverrfagleg forståing av arktiske marine miljø og fiskeri. Eit nykkelpunkt vil vere eit tett og varig samarbeid mellom forskarar frå ulike fagområde med basis i ei felles problemforståing. Prosjektet svarar vidare til FN sitt berekraftsmål om liv i havet (mål 14) og bidrar til det pågåande havforskingstiåret for berekraftig utvikling.

More than anywhere else on earth, climate change affects Arctic marine environments, resources, economies, and societies. Higher temperatures, retreating sea ice, increasing acidity, and many other vectors of change redefine conditions of biological life, ecological structures, and socioeconomic opportunities in the high north. Direct impacts on Arctic marine resources, in particular fish stocks, can benefit fishing and related activities, but indirect and systemic effects are less investigated. Assessing the impacts of climate change on the oceans, marine ecosystems, and communities that depend on them is a complex problem that requires convergence research – intimate collaboration between multiple scientific disciplines – to improve our ability to understand the pathways and effects of change. We propose a research project that seeks to uncover pathways of climate-driven change in Arctic marine resources by applying a framework for integrated ecosystem-based management. The proposed project will combine insights from a series of case studies to identify priorities for integrated ocean management in the Arctic. We aim to study impacts of climate change on fish, shellfish and their fisheries in the extended Arctic, which includes the Barents, Nordic and Bering Seas. We focus specially on biological and economic productivity changes, resilience of ocean resource management systems, and international governance. We will strengthen and complement the existing interdisciplinary approach on ecosystem-based fisheries management towards 1) a pan-Arctic perspective on Arctic marine resources under climate change and 2) understanding inherent complexities arising from the increasingly intertwined interactions between society and the natural environment it uses for its support. The project we propose leverages existing knowledge to support integrated ecosystem-based management of Arctic marine resources in the climate casino.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø