Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Next Generation 3D Machine Vision with Embedded Visual Computing

Alternativ tittel: 3D Maskinsyn med innebygd Visuell Læring

Tildelt: kr 12,0 mill.

Det overordnede målet med denne forskningen er å erstatte manuelle og tidkrevende operasjonelle prosessene med velkomponert digitalisering muliggjort av sanntids 3D-maskinsyn og læringsprosesser. Denne forskningen tar sikte på å etablere en automatisert prosess som benytter høy presisjon 3D-sensing og online (innebygde) visuelle læringsmotorer, og som kan opererer i naturlige omgivelser og være i stand til å tilpasse seg operasjonelle endringer gjennom hele levetiden. Den tar sikte på å etablere et banebrytende teknologisk konsept for 3D-maskinsyn som et tverrfaglig initiativ som knytter kostnadseffektiv og pålitelig dybde sensing til avansert maskinsyn og innebygd kunstig intelligens for å håndtere utfordringer som tidsvarierende visuell scene-oppfatning i naturlige omgivelser medfører. Kombinasjonen av de siste gjennombrudd i utviklingen innen 3D-sensing (dvs. solid state LiDAR) og mobil databehandling (dvs. med innebygd nevral nettverksprosessering) er grunnlaget for denne forskningen. Målet er å muliggjøre sanntidsovervåking og visuell analyse av operasjoner og prosesser ved hjelp av et nettverk av små, lavkost og energieffektive smarte 3D-kameraer. Denne forskningen har potensial til å gi en radikal endring i mange deler av verdikjeder i industrien og samfunnet, og utvalgte scenarier vil bli utformet og evaluert med hensyn på effekt og integreringsmuligheter. Forskningen støtter også opp rundt den strategiske utviklingen av NORCE, med mål om å bli nummer 1 i Norge i løpet av de neste 5 årene på innovasjon innenfor maskinsyn. Denne forskningen støtter oppbyggingen av et internasjonalt relevant FoU-miljø innenfor 3D-maskinsyn og gi nye muligheter innen digitalisering. NORCE har en rolle i å utvikle Norge som et ledende hub med høy kunnskap og kompetanse på innovasjon innenfor 3D-maskinsyn som muliggjør digitale prosesser og tjenester.

The overall objective of this research is to give up the currently manual and time-consuming operational processes with well-composed digitalization using real-time 3D vision and learning processes. This research aims to initiate an automated process deploying high-precision 3D sensing and online (embedded) visual learning engines that operate in natural environments and are able to adapt in a holistic lifetime manner to changes during operations. It targets establishing a groundbreaking technological concept for 3D machine vision as an interdisciplinary initiative linking cost effective and reliable depth sensing with advanced computer vision and embedded artificial intelligence to tackle challenges posed by time-varying visual scene perception in natural environments. The combination of both recent breakthrough developments in 3D sensing (i.e. solid state LiDAR) and in mobile computing (i.e. embedded neural computing engine) is the basis for this research to tackle real-time monitoring and visual analysis using a network of tiny, low-cost and low-power smart 3D cameras, towards digital management services for operations and processes. This research has a potential to a radical change in many parts of the value chain in the industry and society and selected scenarios will be designed for impact evaluation and opening up integration opportunities. This activity fits the key strategical development of NORCE and its perspective to be number 1 in Norway within the next 5 years in machine vision innovation. This research supports building an internationally-relevant R&D team on 3D machine vision towards enabling digitalization capabilites. NORCE has the role to develop Norway as leading hub with excellence and high-level of expertise on innovation for 3D machine vision as an enabler for digital processes and services.

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek