Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Effects of antifouling copper coating in aquaculture– implications for fish health, performance and sustainability of production

Alternativ tittel: Bruk av kobberimpregnerte nøter i fiskeoppdrettsnæringen– konsekvenser for fiskehelse, bærekraft og produktivitet

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

325849

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Samarbeidsland:

Norge er ledende innen havbruksnæringen, og en samlet fiskeoppdrettsindustri generte over 68 milliarder NOK i 2019. Akvakultur gir også mange jobber både på fabrikker, anlegg og i omliggende lokalsamfunn. Tall fra 2018 viste at rundt 8000 personer var ansatt i akvakulturindustrien i Norge. En utfordring innen oppdrettsnæringen er begroing av nøter, dvs. vekst av organismer og alger på notveggen. Groen reduserer vanngjennomstrømning, påvirker sykdomsforebygging og kan forårsake at bakteriesykdommer sprer seg i merdene. For å unngå dette benyttes ofte antimikrobielle kobberlegerte nøter. Denne praksisen hindrer begroing, men resulterer også i at det frigjøres kobber til havområdet rundt merdene. Bruken av kobberimpregnerte nøter sees på som den største kilden til miljøgifter fra oppdrett. I 2017 ble det beregnet at utslippene utgjorde omtrent 1400 tonn. På tross av dette vet man lite om hvordan det påvirker kobberkonsentrasjonen i vannet rundt merdene. Prosjektet vårt tar derfor sikte på å kartlegge frigjøring av kobber til vannet, og hvordan prosessen påvirkes av miljøvariabler og arbeidsprosedyrer. Kobberimpregneringen skaper også et miljø der oppdrettsfisk og andre sjødyr i området utsettes for kronisk kobbereksponering. Det er viktig å forstå hvordan dette påvirker dyrevelferden. Siden kobbereksponering over et visst nivå vil resultere i redusert vekst og nedsatt fôrfaktor vil økt kunnskap omkring kobbertoksisitet også være av industriell interesse. Vi vil benytte nye metoder for å undersøke de toksikologiske virkningene av kobbereksponering på laks. I tillegg vil vi se på hvordan ulike prosesser knyttet til appetitt og vekst påvirkes. Dette gjelder fordøyelse inkludert tarmbakterier, stress, appetittregulering, fôrinntak og fiskens metabolisme. Videre vil vi se på hvordan rensefisken påvirkes av kobberimpregnering. Samlet vil prosjektet gi ny innsikt i hvordan kobberimpregnerte nøter påvirker bærekraften og produktiviteten i oppdrettsnæringen.

To combat the issue of biofouling and biofilm formation, fish pen nettings are frequently coated in copper alloys. To date, there is very limited data on how this practice affects copper concentration in the water in and around fish pens. CAPS therefore aims to map the extent to which copper from antifouling coating is released into the surrounding environment and determine how this is affected by factors such as temperature, salinity, net-rising and duration since last coating. Moreover, while copper coating is an effective approach in preventing biofouling it also creates an environment in which farmed fish and the marine species in the area are subjected to chronic copper exposure. CAPS seeks to determine how chronic exposure to waterborne copper affects the health and welfare of farmed Atlantic salmon and cleaner fish. We hypothesize that copper exposure alters the microbiota composition, and that the altered signaling in the microbiota-gut-brain axis is an important factor underlying the impaired growth observed in fish exposed to waterborne copper. Therefore, we have set up the CAPS consortium to broadly investigate how waterborne copper affects the gut microbiota, the gut-brain signaling, stress, food-intake, growth rate, physiology, and overall metabolism. We will also explore the sub-lethal toxicological effects of copper exposure pertaining to energy metabolism in Atlantic salmon and investigate how cleaner fish, known to feed on crustaceans growing directly on the net, are affected by the practice of copper coating. In sum, this project will provide novel information regarding the impact of copper-coated fish nets on the sustainability and productivity of fish farming. As a result, the CAPS project is of both high environmental, policy and industrial interest.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning