Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Move-play-explore in early childhood education

Alternativ tittel: Bevegelse, leik og utforsking i barnehagen

Tildelt: kr 12,5 mill.

Tidleg innsats er viktig for å fremme sosial likskap, barn sine framtidige moglegheiter og eit berekraftig samfunn. “Skulifisering” av barnehagen og auka grad av inaktivitet hjå barn er to uheldige trendar som ikkje er til det beste for barna. I MoveEarly vil me gjennomføre tverrfagleg intervensjonsforsking for å løyse nøkkelutfordringar knytt til barns utvikling og motverke desse trendane som påverkar barn sine naturlege behov for rørsle, leik og utforsking negativt. Me vil designe ei kompetanseutvikling for tilsette i barnehagen (valfritt 15 studiepoeng) for å fremme rørsle, leik og utforsking som hjørnesteinar for god pedagogisk praksis i barnehagen og slik fremme barn si helse, utvikling og læring. Kompetanseutviklinga utviklast i tett samarbeid med barnehagetilsette og relevante aktørar for å sikre utvikling av relevante og berekraftige løysingar. Me vil gjennomføre ein stor intervensjonsstudie som inkluderer 50 barnehagar og 500 barn på vestlandet for å evaluere effekten av intervensjonen på barnehagen sin pedagogiske praksis og barns heilskaplege utvikling over 18 månadar. Me vil også inkludere ei omfattande prosessevaluering av prosjektet for å lære meir om kompetansebehov hjå tilsette og korleis dei forstår, nyttar og utviklar sin praksis. Forskingsaktivitetar vil vere utvikling av pedagogisk og didaktisk teori, utvikling av nye målemetodar, samskaping av kompetanseutvikling med barnehagetilsette og andre aktørar, effektevaluering, prosessevaluering og kunnskapsspreiing. Me håpar ei brei evaluering gir rik kunnskap om berekraftige løysingar for barnehagen sin pedagogiske praksis og barns heilskaplege utvikling. Gjennom MoveEarly ynskjer me å byggje eit nasjonalt og internasjonalt leiande tverrfagleg forskingsmiljø innan intervensjonsforsking knytt til integrering av fysisk aktivitet, folkehelse, oppvekst og utdanning. Slik vil me forme framtidig folkehelse, oppvekst og utdanningspolitikk og leggje grunnlaget for eit berekraftig samfunn.

Giving every child the best start in life must be the highest priority to effectively address social inequalities and improve population health, laying the foundation for equitable development of human capabilities, well-being, and life opportunities. Contemporary trends of “schoolification” within early childhood education and increased levels of physical inactivity in young children are two worrisome trends that are counterproductive to this aim. In this project we will provide ground-breaking experimental research to solve key child developmental challenges by addressing these societal trends curtailing young children’s natural inclination to move, play, and explore. In MoveEarly, we will design and test a responsive education intervention to promote movement, play, and exploration in early childhood education, implemented through continuing professional development of preschool staff (optional 15-credit). The intervention will be developed with strong user involvement from stakeholders to facilitate the development of sustainable solutions. We will conduct a large cluster randomized controlled trial investigating the intervention’s effects on preschool didactic practices and holistic child development over 18 months. We will recruit a minimum of 50 preschools and 500 children in the western part of Norway to ensure a large and heterogeneous sample for the study of intervention effects and implementation. The project is organized in six work packages, including didactic design, development of new assessments, co-creation of continuing professional development, effect evaluation, process evaluation, and knowledge transfer. A mixed-methods approach will be used to evaluate child and preschool effects and processes during the intervention period. The inclusion of various measures and user groups will allow triangulation of data and user perspectives and provide a rich inquiry into the intervention’s operation in various contexts.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder