Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Modeling Human Happiness

Alternativ tittel: Modeller av det gode liv

Tildelt: kr 12,4 mill.

Hva vil det å si å være lykkelig? Hvordan blir vi lykkelige? Hvordan kan man avgjøre om noen er lykkelig? Er det måter for vitenskapen å måle det på? I dette prosjektet går en gruppe forskere innen antikkens filosofi, vitenskapsfilosofi og psykologi sammen for å gi svar på disse spørsmålene. Målet vårt er å utvikle nye vitenskapelige modeller for lykke og empiriske fremgangsmåter å måle lykke på. Vi håper dermed også å skape kunnskap om hvordan vi kan fremme lykke - til bruk i politikk og samfunnsplanlegging. En individualistisk og subjektivistisk lykkeforståelse synes å begrense moderne lykkeforskning. Vår kjernehypotese er at antikkens forestillinger og moderne vitenskapelige undersøkelser vil bidra til en ny og fruktbar forståelse av menneskelig lykke. Vi utforsker fire teser fra antikk gresk filosofi: (i) at lykken er sosial, (ii) at lykken handler om verdier, (iii) at lykken er forankret i menneskets natur og (iv) at lykken best forstås som en dynamisk aktivitet over tid. Hvor bredt forsto man den relevante sosiale gruppen i antikken? På hvilken måte ble lykken forstått som verdiladet? Hvilke trekk ved menneskets natur (biologiske, psykologiske, rasjonelle, sosiale) var viktigst, og hvilke aktiviteter var særlig lykkeskapende? Vi bruker empiriske metoder, inkludert genetisk informative design for å undersøke sammenhenger og kontraster mellom antikke teser og funn fra empirisk lykkeforskning til å utvikle en ny modell for lykken som eudaimonia. Vår tilnærming er grunnleggende tverrfaglig. Vi anvender metoder fra hvert av de tre forskningsområdene for å gi helhetlige svar: det systematiske studiet av antikke lykketeorier, vitenskapsfilosofisk utredning av empirisk testbare hypoteser om lykke, og empirisk lykkeforskning.

ModHap is an interdisciplinary project that integrates insights from ancient philosophy, philosophy of science and psychology in order to develop new empirically testable notions of happiness. Our main objective is to develop new scientific models of happiness, which will provide vital knowledge about the sources of happiness, generate novel metrics for empirically measuring happiness, and lay the groundwork for innovative interventions aimed at improving and sustaining happiness. Our core hypothesis is that an integration of ancient conceptions and contemporary scientific investigations will generate novel models and understandings of human happiness. An overly individualistic and subjectivist modern perspective limits contemporary happiness research, and groundbreaking conceptual and methodological changes in the science of happiness will be made possible by exploring four ancient theses about the nature of happiness: that it is best understood (i) as fundamentally interpersonal or social, (ii) as inherently value-laden, (iii) as grounded in human nature and (iv) as a temporally extended dynamic activity. We will explore each thesis on three integrated levels: historically, conceptually and empirically. Each work package will be dedicated to exploring one of the ancient theses in order to construct new conceptual models that can be tested empirically. Our three-pronged approach encompasses (1) the systematic study of ancient theories of happiness using philological methods of interpretation and philosophical methods of argument reconstruction and conceptual analysis; (2) the use of insights and tools from philosophy of science to develop empirically testable models of happiness based on the ancient conceptions and to explore the methodological foundations of the study of happiness; and (3) empirical studies employing the newly developed concepts.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder