Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Observational Pyramid with Hyperspectral Nano-Satellites for Ocean Science

Alternativ tittel: Observasjonspyramide med hyperspektrale nanosatellitter for havforskning

Tildelt: kr 12,5 mill.

HYPSO-1 satellitten ble skutt opp i polar bane den 13 Januar 2022. Satellitten er designet og opererert av NTNU, og bærer et hyperspektralt kamera som er spesiallaget for å avbilde havfarge på en bedre måte. Vår hypotese er at HYPSO-1 (og dens etterfølger HYPSO-2, fra 2024) vil gjøres oss i stand til å observere utvalgte områder og ta bilder med høyere oppløsning i rom, tid og det visuelle spektret enn noen annen satellitt i dag. Det overordnede målet er å vise at hyperspektral avbildning fra små satellitter, i kombinasjon med observasjoner fra bøyer, skip, droner og autonome fartøy vil gi oss en svært effektiv metode for forskning på marine økosystemer, og som er relevant fra pol til pol. Prosjeket ønsker å demonstrere at en observasjonspymide er et grensesprengende konsept med høyt potensiale, ved å utnytte HYPSO-satellittene og NTNU's langsiktige forskning og infrastruktur gjennom Senter for fremragende forskning innen Autonome Marine Operasjoner og Systems (NTNU AMOS). Prosjektet bringer sammen en gruppe ledende forskere med ekspertise innen fjernmåling, autonome systemer, hyperspektral avbildning, småsatellittsystemer, havmodellering, bio-optikk, biogeokjemi og marin økologi. HYPSCI til tilby disse kapasitetene og utnytte synergier ved flere pågående og fremtidige forskningsprogrammer og kampanjer. Slikt samarbeid vil på den ene siden bidra med data for å validere HYPSCI, og på den andre siden vil HYPSCI bringe inn merverdi gjennom nye dataprodukter og nye forskningmetodikk. Disse samarbeidene vil i starten fokusere lokalt på kystområdene i Norge, og vår plan er deretter å gå i retning av kystområder på Svalbard og Framstredet, og senere utnytte muligheter i Macaronesia (Asorene til Cape Verde), Sør-Afrika og Sørishavet (Antarktis).

This overall objective is to show that hyperspectral imaging from small satellites, in combination with observations from buoys, ships and autonomous vehicles at low-altitude and in-situ, provides a highly effective approach to marine ecosystem research relevant from pole to pole and in different temporal and spatial scales. The project aims to demonstrate the potential of this disruptive concept of an observational pyramid by leveraging NTNU's unique satellites with hyperspectral imagers (HYPSO) and NTNU's long-term research and infrastructure within its Center of Excellence on Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS). The project brings together a team of leading scientists with expertise in remote sensing, autonomous systems, hyperspectral imaging, small satellite systems, ocean modelling, bio-optics, bio-geo-chemistry and marine ecology. HYPSCI will exploit synergies ongoing research program and campaigns, including collaboration with REV Ocean, GoNorth, Nansen Legacy, the Norwegian Coastal Administration, University of Porto, and the Ocean Data Foundation. Such collaborations will on one hand provide ground truth for validation of HYPSCI, and on the other hand will HYPSCI provide added value through its novel data products. These collaborations will initially focus locally on the coastal areas of mid Norway, then move on the coastal areas of Svalbard and Fram Strait, and later explore opportunities in Macaronesia (Azores to Cape Verde), South Africa, and Antarctica (Southern Ocean).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek