Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Animal welfare, behaviour, health and sustainability – the effects of feeding on reindeer and reindeer herding

Alternativ tittel: Dyrevelferd, adferd, helse og bærekraftighet - fôring av rein og effekter på reinsdyr og reindrift

Tildelt: kr 12,0 mill.

Den tradisjonelle samiske reindrifta slik vi kjenner den I Norge er I ferd med å endres. Beiteland går tapt og klimaendringer fører til økt grad av ising av vinterbeiter, slik at reinen ikke finner nok mat. Samtidig er det viktig for reineierne å opprettholde dyretallet for å kunne ha reindrift som næringsvei. En måte å kompensere tapte og låste beiter på er å fôre, noe som driver reindrifta i retning av oppdrett og husdyrhold. Dette prosjektet vil undersøke hvordan fôring av rein vil påvirke dyrevelferd, helse, mattrygghet og samisk kultur og tradisjoner. Vi vil gjennomføre en spørreundersøkelse blant reindriftsutøvere, som vil bli supplert med intervjuer. På denne måten ønsker vi å dokumentere tradisjonell kunnskap om helse og sjukdommer hos rein og mulige effekter av ulike måter å fôre reinen på, så som type og mengde fôr. Vi vil også fokusere på ulike grunner til at reineiere velger å fôre. Videre vil vi dokumentere hvordan reinsdyr, som på naturlige beiter til vanlig bruker store deler av dagen på å leite opp mat, vil oppføre seg når de fôres. Dette vil vi gjøre ved å feste GPS-sendere på kalver for å kartlegge deres bevegelser gjennom vinteren. Dette vil bli gjort i tre ulike flokker i Norge og én i Sverige. Disse flokkene har ulike fôringsstrategier, varierende fra ikke fôring i det hele tatt, til fôring hver dag året rundt. De samme kalvene vil bli fulgt gjennom tre påfølgende år som ½, 1 ½ og 2 ½ år gamle. Vi vil også ta prøver av disse kalvene samt et større antall rein fra de samme flokkene for å undersøke dem for forekomst av smittestoffer som kan gi sjukdom. Det vil bli tatt blodprøver og svaberprøver fra øye, nese, munnhule og kjønnsåpning. På slutten av prosjektperioden vil vi arrangere regionale seminarer med reineiere og forvaltning for å presentere og diskutere hovedfunnene fra prosjektet. Resultater vil også bli formidlet i form av vitenskapelige artikler, konferansepresentasjoner og i populærvitenskapelig sammenheng.

This project will investigate short- and long-term effects of supplementary feeding of semi-domesticated reindeer. Pastureland is being irreversibly fragmented due to socio-economic pressure, and reindeer herding is challenged by climate change, causing increased frequency of freeze-thaw and rain-on-snow events, and ice-covered winter pastures. Pasture limitations are increasingly mitigated by feeding, with traditional reindeer herding rapidly drifting towards husbandry and farming. We are lacking knowledge on how these changes may impact animal welfare, health and diseases, food safety and the Sami culture and traditions. We will document traditional knowledge on reindeer health and diseases and effects of different feeding regimes. We will improve the understanding of the relationships between herding and feeding practice and identify risk factors for disease outbreaks. Furthermore, we will evaluate impacts of feeding regimes on herding sustainability and cultural traditions. With a questionnaire survey to all reindeer pasture units (siidas) in Norway, we will compile traditional knowledge on reindeer feeding, health and diseases. Through cooperation with reindeer herders with different feeding regimes in Trøndelag and Sweden (controls; no feeding), Nordland (intensive feeding) and Finnmark (supplementary feeding only), we will equip 15 reindeer calves in each herd with GPS-collars and follow them in three consecutive years to reveal how different feeding regimes impact behaviour. The calves will also be sampled for the detection of exposure to potential reindeer pathogens. A broader sampling from the same herds will be conducted through necropsy of collected carcasses (animals dead on pasture) and from slaughter animals. As a follow-up of the questionnaire, socioeconomic drivers will be investigated through in-depth interviews. As a crucial element of dissemination, regional seminars with stakeholders and management authorities will be arranged.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram