Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improving Services’ Proactive Efforts: The Impact of Covid-19 and Vulnerability on Exclusion from Health and Welfare (CoV-clusion)

Alternativ tittel: Bedre grunnlag for proaktive tjenester: Lærdom fra før, under og etter Covid-19 om familiers sårbarhet og eksklusjon fra helse og velferd

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

325977

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Samarbeidsland:

Covid-19-pandemien endret samfunnet over natten. De langvarige smitteverntiltakene medførte økt stress, ensomhet og bekymring for mange. Disse vanskene kan ha satt i gang eller eskalert eksklusjonsprosesser fra helse og velferd som kan vedvare etter pandemien. CoV-clusion tar sikte på å gjøre tjenester bedre rustet for proaktiv innsats mot familier og å gjøre samfunnet bedre forberedt på fremtidige kriser ved å øke kunnskapen om hvordan familiers sårbarhet henger sammen med eksklusjonsprosesser før, under og etter Covid-19. Kunnskapen fra CoV-clusion skal bidra til å nå fire viktige mål: 1) Utvikle sårbarhetsprofiler (VulProFs) for lettere å identifisere sårbare familier; 2) Finne måter å forhindre potensielle negative effekter av endrede arbeidsforhold eller arbeidsledighet blant foreldre; 3) Finne måter å sikre støttende pedagogiske rammer for barn i skolen; og 4) Tilrettelegge for proaktive tjenester. Kunnskap fra CoV-clusion kan ha store gevinster, utover de vitenskapelige. Lovgivere og beslutningstakere kan bruke kunnskapen til å ta mer kunnskapsbaserte beslutninger under fremtidige kriser, mens tjenester og skoler kan bli bedre rustet å møte behovene til familier og barn. For familier kan også kunnskapen bidra til bedre tilgang til relevante tjenester, og at tjenestene blir bedre i stand til å finne og oppsøke familier som trenger deres hjelp. Prosjektet er forankret i FamilieForSK-prosjektet ved Folkehelseinstituttet, med et omfattende nettverk av nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. FamilieForSK-dataene inkluderer perspektiver fra foreldre, barn, familieterapeuter og barnehagepersonell om familiedynamikk, trivsel og psykisk helse. Familiene er rekruttert fra familievernkontor over hele Norge og har allerede deltatt i fem datainnsamlingsrunder. En sjette runde er omfattet av prosjektplanen i CoV-clusion, sammen med koblinger til nasjonale registre for å få ytterligere informasjon på familienes levekår og bruk av helse- og velferdstjenester.

CoV-clusion aims to make services better positioned to provide proactive efforts towards families and make society better prepared for future crises by increasing our knowledge about how family vulnerability is linked to exclusion processes before, during and after Covid-19. This will be achieved through the objectives addressed in the following four scientific working packages: 1) Developing vulnerability profiles (VulProFs) to identify vulnerable families from different perspectives; 2) Preventing negative effects of changing job demands or job loss; 3) Securing supportive educational contexts for children; and 4) Facilitating proactive services. Theoretically, CoV-clusion builds on The Covid-19 Family Disruption Model introduced by Prime et al. (2020) early in the pandemic. This framework describes how pre-existing family vulnerability along with social disruption during a crisis may collectively influence parent, child and family wellbeing. We will test this model within the Norwegian welfare context, and expand it by exploring and nuancing family vulnerability and addressing the role of education and mental health and support services within the model. The project will be anchored within the dedicated FamilieForSK research group at the Norwegian Institute of Public Health, with a comprehensive and multidisciplinary network of national and international partners. Using the longitudinal FamilieForSK-study will put CoV-clusion in a unique position to answer questions that are typically confounded by measurement problems. FamilieForSK includes perspectives on family dynamics and wellbeing from parents, children, family therapists and childcare staff. Families were recruited from family counselling centres across Norway and have already participated in five waves of data collections. A sixth wave is featured in the CoV-clusion project plan, together with linkages to national Registers to obtain an additional perspective on families’ welfare and service use.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester