Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Building equity in digital global health: the case of antimicrobial resistance in low- and lower-middle-income countries

Alternativ tittel: Rettferdig antibiotikapraksis: bruk av digital teknologi i globale helsetiltak mot antimikrobiell resistens i lav- og mellominntekstland

Tildelt: kr 12,0 mill.

"Antimikrobiell resistens har blitt identifisert som en sentral global helsetrussel. Trusselen er størst i lav-og middelinntektsland, som har en høyere sykdomsbyrde og mangel på overvåkningssystemer. Disse landene har også begrensede diagnostiseringsfasiliteter og opplever omfattende og til dels ikke-ansvarlig bruk av antibiotika. Til sammen bidrar disse faktorene til å skape ulikhet ved identifisering, diagnostisering og behandling av AMR. For å imøtegå disse utfordringene så raskt som mulig, vil dette prosjektet ved hjelp av en retteferdighetsorientert tilnærming, jobbe for å forstå gapet mellom politikk og praksis. Dette for å kunne designe enkle og egnede digitale løsninger, med sikte på å skape mer rettferdighet innen overvåkning, diagnostisering og rekvirering av antibiotika. For å nå målene har prosjektet et sterkt tverrfaglig team av forskere med støtte fra FOU partnere i India og Sri Lanka, caselandene for vår empiriske forskning. Partnerskapet vil i seg selv være basert på rettferdighet, der sør mottar tilsvarende finansiering som nord, samtidig som kjønnsbalanse ivaretas. Prosjektet vil bli implementert gjennom fem arbeidspakker med følgende målsetninger: 1) Forstå «policy» for å kunne addressere kløften mellom politick og praksis; ii) levere digitale løsninger som offentlig gode; iii) bygge en mer ansvarlig rekvireringspraksis; iv) utvikle et internasjonalt forskningsmiljø for tverrfaglig AMR –forskning i Norge; og v) prosjektkoordinering og ledelse. EquityAMR vil påvirke forskning, politikk og praksis, samt bidra til å nå FNs bærekraftmål 1 "Utrydde fattigdom" og 3 "God helse og livskvalitet". Veien til oppskalering og påvirkning involverer prosesser i både nord og sør. HISPs FoU-nettverk ved IFI spenner over mer enn 70 land, og resultater fra forskningen vil bli formidlet som fellesgode i dette nettverket og til WHO hvor IFI er et samarbeidssenter."

EquityAMR will take an interdisciplinary approach from informatics, global health, microbiology, implementation science and critical social science to develop and implement enabling digital technologies for tackling the global crisis of Antimicrobial Resistance (AMR). The research will build and apply an “equity lens” to understand the world of AMR policy, gaps that occur in practice, and how digitization can bridge these gaps. Two domains of WHO policy will be addressed - strengthening knowledge and evidence base and building more responsible prescribing of antibiotics. Digitization will be applied in 3 domains: i) strengthen surveillance by making the AMR problem in underserved populations visible at required levels of granularity for policy makers to take action; ii) integrating diagnostics information with surveillance; and, iii) integrating prescribing practices with surveillance. Taken together, these initiatives will help build and apply an equity perspective, and produce insights of relevance for science, policy and practice about how digitization can enable achieving SDG3 “Good health and well-being”. The project will be implemented through high-quality and equitable partnership of IFI and SHE at UiO, KI in Sweden, Indian educational institutions (PGIMER, RDGMC) and R&D partners HISP India, Doctors for You, SCTIMST and HISP Sri Lanka. Empirically, the project will be implemented in 3 Indian states and 2 Sri Lankan provinces. Five interventions are planned across all sites: i) analysis of policy-practice gaps; ii) understanding prescribing practices of antibiotics; iii) testing feasibility of low cost point of care diagnostic tools; iv) designing, developing and implementing digital interventions for strengthening surveillance and integrating diagnostics and prescribing information; v) evaluating efficacy of interventions to bridge policy-practice gaps, and contribute to bringing more equity through improved surveillance, diagnosis and prescribing.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn