Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The Afterlives of Natural History

Alternativ tittel: Naturhistoriens etterliv

Tildelt: kr 12,1 mill.

Klimakrise, utryddelse av arter og hvordan havene fylles opp av plastikk er noen av utfordringene som møter oss og akademisk forskning for øyeblikket. For å møte disse utfordringene er det nødvendig for akademia å tenke og arbeide på tvers av disipliner. Stikkordene for dette arbeidet er blant ander inter-, tverr- og transdisiplinaritet. Et annet stikkord, vil vi hevde, er naturhistorie. Dette prosjektet studerer naturhistoriens historie, som metode og praksis. Vi starter med å undersøke naturhistoriens metoder og praksiser på 1600- og 1700-tallet, men hovedvekten ligger på en undersøkelse av hva som skjedde med naturhistorien på 1800- og 1900-tallet. Vi ønsker å vise hvordan "måter å arbeide på" som var karakteristiske for naturhistorien ble viktig i det som kan framstå som uventede kunnskapspraksiser, som filologi, litteraturkritikk, filosofisk estetikk med flere. Videre ønsker vi ikke bare å studere naturhistoriens kunnskapspraksiser, men å implementere dem i eget arbeid. Prosjektet arbeider med et rikt og tett nettverk av samarbeidspartnere som omfatter alle de institusjonene der naturhistorien beveget seg på 1800- og 1900-tallet: Nasjonalbiblioteket, Naturhistorisk museum, Kulturhistorisk Museum and Norsk Folkeminnesamling. I alle disse kan vi finne gjenstander og kunnskapsobjekter som på ulike måter mobiliserer øyeblikk og tradisjoner knyttet til naturhistorie. Sentralt i prosjektet og plassert i disse institusjonene etablerer vi Humanistiske laboratorier hvor tekster, gjenstander, forskere og publikum vil møtes.

At present, the call for a new natural history is heard from many corners of the academic world. In the natural sciences and the humanities, scholars recognize the need for a more comprehensive, wide-ranging discourse that is able to investigate and account for objects that exist at the boundaries between different epistemological and ontological orders. This project heeds that call by investigating the history of natural history not in its most systematic and self-sufficient manifestation in the 17th and 18th centuries, but through its “afterlives” in a series of moments and trajectories of knowledge: topography, Naturphilosophie, natural history museums, and critical theory. Our working hypothesis is that the lasting impact of natural history is found as much in methods and practices of scholarship as in objects of study. From the ruins of natural history several modern disciplines emerged, such as geology, biology, chemistry, and cosmology; at the same time, however, natural history practices contributed in the gestation of much more hybrid forms of scholarship. We want to show how the “ways of knowing” characteristic of natural history live on in unexpected parts of the scholarly tradition, such as philology, literary criticism, and philosophical aesthetics. Most importantly, this project does not only want to study the knowledge practices of natural history, but to implement them into our own work. The project is based on a rich and dense network of collaborators that encompass all the institutions into which natural history made its way in the 19th and 20 centuries: the National Library, the Natural History Museum, the Museum of Cultural History and the Norwegian Folklore archive. All of them bring to the table texts and objects, which in different ways mobilize the moments and traditions of natural history. The project gravitates around the Humanities Labs organized in these institutions, where texts, objects, researchers and the public will meet.

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell