Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Media poverty: media use and citizenship in conditions of deprivation

Alternativ tittel: Mediebruk og samfunnsorientering blant økonomisk vanskeligstilte borgere

Tildelt: kr 11,9 mill.

Mediene er et viktig bindeledd mellom borgere og samfunnslivet. Folks bruk av mediene utgjør derfor en viktig forutsetning for at de kan orientere seg mot politikk og samfunnsliv. Slik sett utgjør bruken av medier en kritisk faktor for folks utøvelse av informert og aktivt medborgerskap. Samtidig vet vi at fattigdom er systematisk knyttet til frakopling fra politikk og samfunnsliv, og til lav valgdeltakelse. Konsekvensene er reduserte muligheter til å delta i samfunnslivet og for å påvirke politiske prosesser. For demokratiet svekker fattiges tilbaketrekning fra deltakelse i politikk og offentlighet dets legitimitet. Vi har i dag svært begrenset kunnskap om hvordan fattigdomsforhold påvirker folks mediebruk. Samtidig er de politiske virkemidlene stort sett begrenset til å gi borgere et minimum av tilgang til nyheter, uten å ta høyde for at et liv i fattigdom kan innebære store begrensninger for faktisk å ta i bruk medietilbudet som er tilgjengelig. Målsetningen i dette prosjektet er å styrke forståelsen av dette problemfeltet og forbedre virkemidlene til å gjøre noe med det. Denne målsetningen skal vi nå gjennom et forskningsopplegg hvor vi bruker ulike metoder, og fokuserer på Norge. Først kartlegger prosjektet statistisk generelle mediebruksmønstre blant borgere som lever i fattigdom. Deretter utforsker prosjektet gjennom en omfattende intervjustudie hvordan mediebruk er integrert i fattige borgeres hverdagsliv og hvilke implikasjoner mediebruken har for deres mulighet til å utøve medborgerskap. Videre tester prosjektet sammenhengen mellom tilgang til nyheter og valgdeltakelse blant frakoblede borgere, gjennom et felteksperiment. Til slutt utvikler prosjektet, i samarbeid med offentlige institusjoner og borgere selv, forslag til offentlige tiltak som bedre treffer fattige og deres livsvilkår. Hjemmesider: https://www.norceresearch.no/prosjekter/media-poverty

MePo asks: How do conditions of poverty affect people’s possibilities to enact informed and active citizenship through their use of the media? The media is a key intermediary between citizens and the world beyond their private sphere. Thus, people’s use of the media is a precondition for the enactment of informed and active citizenship. Poverty is systematically linked to public disconnection and to low political participation. For citizens who live in conditions of poverty, the consequences are crippled possibilities for civic agency and the reinforcement of marginalisation. For democracy, the civic withdrawal of this group challenges its legitimacy. We now lack knowledge about how conditions of poverty impact people’s use of the media. Policymaking stops short at measures of access to news, failing to address the real-life conditions of poverty. In consequence, we have a weak understanding of the problem at hand and insufficient strategies to promote active citizenship to all. MePo offers a first comprehensive study of media use and citizenship in the context of poverty. The objectives of MePo are to renew our understanding of how poverty affects the civic uses of media, to challenge the current paradigm of access, and to equip policymakers with better knowledge to address poverty-stricken citizens. These objectives will be achieved through through a multi-method, comparative design, using Norway as critical case. MePo statistically maps media use patterns among poor citizens. Through a comprehensive qualitative research design, it examines how media use is embedded in everyday conditions of poverty, and how these conditions afford public (dis)connection. Through a nationwide field experiment, it tests causal relationships between access to news and electoral participation among disconnected citizens. In collaboration with welfare institutions and users, it recommends measures that target the real-life barriers of citizens living in poverty.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon