Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Multiple breast malignancies in dogs; improved understanding of disease progression by human-canine comparison

Alternativ tittel: Multiple jursvulster hos hund – Kan sammenlikning av brystkreft hos menneske og hund bidra til ny kunnskap om kreftutvikling?

Tildelt: kr 9,3 mill.

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos hund og kvinner. Kreft i melkekjertlene er påfallende like i de to artene på mange nivåer: klinisk, morfologisk og molekylært og det ligger et stort potensial i komparative studier som kan komme både hunder og kvinner med brystkreft til nytte. Menneske og hund er meget genetisk like, men det er behov for inngående studier for å se om det også er genetisk likheter mellom brystkreft hos menneske og hund. Insidensen av brystkreft viser store forskjeller mellom ulike hunderaser. Dette indikerer en sterk arvelig komponent i utvikling av brystkreft, med akkumulering av risikoalleler i noen hunderaser. Studier av naturlig oppstått brystkreft fra hunderaser med forhøyet risiko, og fra hunder med flere svulster, utgjør derfor en meget god mulighet for økt forståelse for progresjon av brystkreft. Prosjektgruppen vil bruke innsamlede unike prøver og moderne laboratoriemetoder for å studere risikofaktorer og mekanismer som har sammenheng med kreftutvikling. Multiple svulster i brystet er sjeldne hos menneske, men er vanlig hos hund. Slike uavhengige, multiple svulster kan utvikle seg i samme retning eller i ulik retning. De utgjør derfor en spesielt viktig ressurs fordi det gir muligheter for å studere par av svulster med lignende eller forskjellige morfologiske karaktertrekk. Her kan en studere mutasjoner, gen-uttrykk, molekylære subtyper og det cellulære «mikromiljø». Prosjektgruppen ønsker også å studere naturlig progresjon av brystkreft hos hunder over tid. Spesielt interessant i denne sammenheng er analyse av svulster i det de endrer status fra benign til malign. Dette gir unike muligheter for å studere genetiske endringer som kan ha sammenheng med malignitet. Samarbeidet mellom klinikere, morfologer og biologer involvert i kreftforskning på menneske og hund vil gi muligheter til å oppdage nye mekanismer og risikofaktorer som har sammenheng med kreftutvikling og vil kunne bidra til utvikling mer presis behandling.

Breast cancer is the most common cancer in dogs and the second leading cause of cancer related death among women. Dogs have basically the same morphological breast tumor types and similar clinical and morphological diagnostic methods are used. Dogs and humans are exposed to many of the same environmental risk factors since they are living together in the same household and partly share some food ingredients. The incidence of breast cancer is significantly different between dog breeds, indicating an accumulation of risk alleles within some breeds. The genomes of the two species have a high similarity, but with much longer LD and much lower genetic heterogeneity within dog breeds compared to human populations. Breast cancer cases from high risk breeds therefore provide excellent models that may contribute important information for improved understanding of breast cancer progression. The project group will use two unique materials and state of the art methods for the study of risk factors and mechanisms in tumor progression. A material of synchronous tumors provides a suitable opportunity to study pairs of tumors with similar or different morphological classification, including genetic variants/mutations, differential expression, molecular subtypes and microenvironment. The Project group already have collected a high number of samples (DNA/RNA from germline and tumor) from dog with multiple tumors. The second material is from a project following natural progression of breast cancer in old dogs and provide longitudinal series of repeated samples from morphologically classified tumors including tumors with transition from benign to malignant classification. This material provides a unique opportunity to study somatic mutations, expression profiles, molecular subtypes and microenvironment in tumors throughout progression. The interdisciplinary collaboration will be important to discovered new mechanisms that may contribute to improve precision medicine in dogs and human.

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol