Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Crisis Management in a Polycentric Nordic Local Democracy: Different Governance Structures - Different Results?

Alternativ tittel: Krisehåndtering i et polysentrisk nordisk lokaldemokrati: Ulike styringsstrukturer - forskjellige resultater?

Tildelt: kr 12,0 mill.

De nordiske kommunene er viktige for å håndtere kriser i samfunnet. Strategiene vedtas kanskje sentralt, men de iverksettes lokalt. POLYGOV-prosjektet er en sammenlignende studie av krisehåndtering, organisering og funksjonsmåten til lokaldemokratiene på Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark med bakgrunn i den ulike håndteringene av COVID-19-pandemien. Tesen som leder prosjektet er at landenes institusjonelle valg med hensyn til lokal og regional styring er viktige faktorer for å forstå deres evne til å organisere, koordinere og håndtere COVID-19-pandemien. Prosjektet sammenligner de lokale og regionale koordinerings- og håndteringsstrategiene som ble brukt da pandemien utspilte seg fra mars 2020 til dags dato, inkludert vaksinasjonsstrategiene. Det unike med prosjektet er at det utnytter det eksepsjonelle læringspotensialet som ligger i en komparativ analyse av institusjonelle data og data om faktisk kriseatferd i de nordiske styringssystemene. Det overordnede målet er å identifisere forskjellene i de nordiske landenes håndtering av pandemien, resultatene av den, og å knytte disse forskjellene til offentlig politikk, styring, organisasjon og ledelse. Resultatvariablene inkluderer lokal ulikhet i helse (sykdom, død og vaksinasjon) og sosial sikkerhet (økonomiske og sosiale tiltak). Forskerteamet består av forskere fra ni nordiske universiteter i de fem nordiske landene, inkludert Færøyene, Grønland og Åland. Håndteringen av pandemien studeres gjennom fire perspektiver: juridisk, folkehelse, styring og organisering. Det empiriske grunnlaget er nordiske rettskilder, flere kvantitative datasamlinger (spørreundersøkelser og registerdata) samt strategiske casestudier. Prosjektet vil gi kunnskap om hvordan man på en god måte opprettholder og videreutvikler bærekraftig demokratisk lokal og regional styring i kriser.

The POLYGOV project is a comparative study of the crisis management, organisation and functioning of local democracies in Iceland, Norway, Sweden, Finland and Denmark against the backdrop of the divergent handling of the COVID-19 pandemic. The thesis guiding this project is that the countries' recent institutional policy choices with respect to local and regional governance are important determining factors for their capacity to organise, coordinate and manage the COVID-19 pandemic. The project compares the local and regional coordination and management strategies employed as the pandemic has unfolded from March 2020 to date, including the vaccination strategies. The uniqueness of the project is that it takes advantage of the exceptional learning potential inherent in a comparative analysis of institutional data and data on actual crisis behaviour in the Nordic governance systems. The overall goal is to identify the differences in the Nordic countries’ handling of the pandemic and the outcomes thereof and to relate these differences to public policy, governance, organisation and management. The outcome variables are variation in local inequality in health security (illness, death and vaccination strategies) and social security (economic and social measures). The research team consists of scholars from nine Nordic universities in five Nordic countries, including the Faroe Islands, Greenland and Åland. The processes are studied comparatively through four perspectives: legal, health, governance and organizational. The empirical basis for the POLYGOV project is: Nordic legal sources, several quantitative data collections (surveys and register data) and strategic case studies. The project will provide knowledge on how to maintain and develop sustainable democratic local and regional governance in a crisis. As part of the responses to the pandemic, we must maintain the inclusive Nordic welfare models providing public health, social security, equality and economic growth.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning