Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Improving implementation and operation of a One Health platform to combat rabies in Malawi

Alternativ tittel: Én Helse-tilnærming for mer effektiv gjennomføring av rabieskontroll i Malawi

Tildelt: kr 12,0 mill.

Rabies eller hundegalskap er en dødelig infeksjonssykdom som oftest overføres fra hund til menneske ved bitt. På tross av at det finnes måter å kontrollere sykdommen på, er rabies en helsetrussel som fortsetter å ramme fattige, spesielt barn, verden over. Det er ikke mangel på kunnskap som står i veien for å kunne kontrollere utbredelsen av rabies. Det er å utføre de tiltakene vi vet virker i områder hvor rabies er en konstant trussel. Et kontrollprogram mot rabies må minst inkludere folkeopplysning, overvåkning av sykdommen, laboratorier som kan påvise denne, vaksinering av hunder, samt rutiner for rask behandling av mennesker som har vært utsatt for smitte. Dette prosjektet, som ledes av Veterinærinstituttet, er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt med partnere fra Norge, Malawi og Storbritannia. Forskergruppen vil finne ut hva som står i veien for og hva som kreves for å implementere tiltak for å kontrollere rabies i Malawi og bruker en Én Helse-tilnærming for å knytte sammen fagdisipliner, sektorer og aktører fra sivilsamfunnet for å undersøke om dette kan gi økt gjennomslagskraft når tiltak mot rabies iverksettes. Prosjektet vil også undersøke om vaksineimmuniteten kan forbedres hos hund ved å bruke en nytt hjelpemiddel (adjuvant) for å forsterke effekten av vaksinen. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Veterinærinstituttet, Central Veterinary Laboratory i Malawi, Public Health Institute of Malawi, Folkehelseinstituttet, universitetene i Bergen, Glasgow og Edinburgh samt den frivillige organisasjonen Mission Rabies. Det overordnede målet er å forbedre rabieskontroll i Malawi og redusere sykdomsbyrden. I tillegg ønsker prosjektet å bidra med anbefalinger for prosedyrer og «best practice» i andre områder i verden, og finne ut hvordan ulike sektorer best kan jobbe sammen i en Én Helse-tilnærming for å bekjempe sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker. Tre PhD studenter i Malawi, har kartlagt hvordan overvåkning og kontroll av rabies fungerer både på folkehelsesiden og på dyrehelsesiden og hvordan sivilsamfunnet bidrar til å fremme dette arbeidet. Foreløpige resultater viser at overvåkningen av rabies mangler formell struktur og at ressursmangel er en flaskehals. En stor vaksinasjonskampanje for hund ble gjennomført i ett distrikt av Malawi. I denne kampanjen samarbeidet prosjektgruppen og Mission Rabies med det offentlige for å finne ut hvordan slike slike kampanjer kan gjennomføres effektivt av lokale myndigheter i Malawi. Vaksinestudien for å undersøke effekten av å kombinere rabiesvaksine med en ny adjuvant hos hund er kommet godt på vei, og resultater vil bli tilgjengelige i 2024. .

Dog-mediated rabies in humans is a completely preventable, deadly disease that continues to disproportionately affect rural communities, particularly children, of economically disadvantaged areas of the world. It is a neglected zoonotic disease for which increased global action is needed for the sake of health equity. The WHO aims to eliminate dog-mediated rabies in humans by 2030. It is not lack of science that stands in the way of successful control of rabies, it is the failure to implement well-defined measures in the realm of One Health to control disease in endemic areas. Therefore, this project will use an implementation research approach to improve control of rabies in Malawi, a country particularly affected by rabies. The project will save lives, reduce disease burden from rabies and improve health equity also beyond Malawi and Africa. A multi-approach strategy bridging scientific disciplines, sectors and civil society actors will be used to operationalize One Health to combat rabies in Malawi. A rabies control program must secure public awareness, disease surveillance, diagnostics, dog vaccinations and post exposure prophylaxis (PEP) for humans. We will investigate what interventions are most likely to successfully secure implementation of effective rabies control in Malawi and whether it can be bolstered with social accountability initiatives. In addition, we will assess vaccine induced immunity in free-roaming dogs and molecular epidemiology of rabies virus in Malawi to inform design of dog vaccine campaigns. A novel adjuvant will be tested to see if vaccine immunity in dogs can be boosted. Results will improve control of zoonotic diseases in Malawi, enable up scale-up of rabies control and also inform best practice in other countries. By anchoring rabies control in One Health, the project answers to a knowledge need on how One health can best be operationalized, which can have a far-reaching impact on our ability to combat zoonotic diseases.

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn