Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Water, Sewage, and Health (WaSH)

Alternativ tittel: Vann, avløp og helse

Tildelt: kr 9,1 mill.

Selv om drikkevannskvaliteten i Norge gjennomgående er god, oppstår regelmessige sykdomsutbrudd som følger av forurenset drikkevann. Eksempler på utbrudd er Giardia i Bergen i 2004 og Cryoptosporidium i Askøy i 2019. Disse hendelsene peker på en voksende og alvorlig utfordring i VA-sektoren. Sektoren kjennetegnes i dag ved store vedlikeholdsetterslep som fører til mer vannlekkasje enn i andre sammenliknbare land, og en høy andel åpne vannkilder. Åpne vannkilder og lekke vannrør øker risikoen for forurenset drikkevann og vannbårne utbrudd. Videre kan overflatevann og vannlekkasjer forårsake jordskred. Prosjektet setter søkelys på den kommunale vann- og avløpssektoren (VA-sektoren). I Norge er VA-sektoren et kommunalt ansvar og finansieres i hovedsak gjennom gebyrer fra brukerne. Vedlikeholdsetterslepet er anslått til 400 milliarder kroner og lekkasjeraten til 30 prosent. Ingeniører har lenge påpekt at VA-sektoren har stort vedlikeholdsetterslep og for lave investeringer. I de fleste kommuner er imidlertid ikke disse påpekningene fulgt opp politisk. Mer synlige utfordringer innen velferdstjenester som utdanning, barnehage og eldreomsorg får mer politisk oppmerksomhet og blir prioritert høyere. Prosjektet er tverrfaglig med et samfunnsvitenskapelig perspektiv og skal undersøke om blant annet styringssvikt er en mulig årsak til at VA-sektoren ikke blir prioritert høyere. I tillegg vil WaSH-prosjektet (i) undersøke om fragmentert ansvar på nasjonalt nivå bidrar til å forsterke utfordringene på kommunalt nivå, (ii) identifisere negative konsekvenser for folkehelsen av forurenset drikkevann og (iii) utforske alternativer til dagens organisering og finansiering av VA-sektoren.

This project addresses the causes of the growing maintenance backlog of the water and sewage sector, with special focus on the municipal and central government decision-making processes. The project will also explore the societal health costs of underinvestment in water supply systems, and shed light on alternative financing and organizing strategies. The project group is inter-disciplinary and consists of researchers within the area of economics, political science, sociology and safety science. The composition of researchers allows for a broad social science perspective using a mixed-method approach with case interviews, document studies, surveys and econometric analyses. We have structured the project into five inter-related work packages. The first three work-packages (WP1-WP3) is designed to answer the same research questions with a mixed-method approach. The objective of WP1 is to understand the challenges in the sector as understood by municipal employees and politicians through case interviews. We will also investigate whether fragmented responsibilities at the central government exaggerates the problems at the municipal level. WP2 will build on the acquired knowledge from WP1 to design a relevant and accurate survey, which will be sent to all Norwegian municipalities. In WP3 we will apply econometric analyses on data related to municipal water and sewage standards. WP4 addresses the societal costs that come from underinvestment, and sheds light on which types of upgrades can be prioritized to most efficiently reduce sick leave and health costs. WP5 provides suggestions on new financing and organizing strategies in the water and sewage sector, on the basis of theoretical models and knowledge acquired in the other work packages.

Budsjettformål:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko