Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Socio-technical drivers, opportunities and challenges for large-scale CCUS

Alternativ tittel: Sosio-tekniske drivere, muligheter og utfordringer for storskala CCUS

Tildelt: kr 10,7 mill.

Det er bred enighet om at CCS er nødvendig for å nå 2-gradersmålet. De siste årene har satsningen på karbonfangst og lagring (CCS) i Norge skutt fart, særlig som resultat av at norske myndigheter tok beslutningen om å allokere betydelig finansiell støtte til Langskip-prosjektet. Det er også økende oppmerksomhet om bruk av fanget karbon (carbon capture and utilization, CCU) I CaptureX-prosjektet søker vi å forstå drivere, barrierer og muligheter for å utvikle og oppskalere CCUS som klimaløsning, i Norge så vel som i andre Nordeuropeiske land. CaptureX prosjektet gjennomføres av en ledende gruppe samfunnsvitenskapelige energiforskere i Norge (SINTEF Digital., NTNU KULT, UiO TIK) og Sverige (Chalmers) og involverer CCS-eksperter fra SINTEF Energi. Det er også etablert samarbeid om datainnsamling og -analyse med forskere i Storbritannia (Newcastle University, Sheffield Hallam University). To stipendiater finansiert av forskningssentrene INTRANSIT og FME NTRANS bidrar også i prosjektet. Videre samarbeider CaptureX med FME NTRANS om et brukercase på 'CCS, CDR og negative utslipp'. Prosjektet har et rådgivende styre med medlemmer fra industrien, FoU, og ulike organisasjoner som bidrar til å sikre relevans. Prosjektet tar utgangspunkt i det tverrfaglige forskningsfeltet på bærekraftig omstilling (engelsk: sustainability transitions) og anlegger ulike sosiotekniske perspektiv for å forstå innovasjons- og omstillingsprosesser ved CCUS. Prosjektet analyserer innovasjon knyttet til hele CCUS-verdikjeder og ser på hvordan strategier og businessmodeller til sentrale industriaktører og regionale industrielle transformasjonsprosesser er med på å forme utviklingen av CCUS og omvendt. CaptureX fokuserer videre på viktigheten av legitimeringsprosesser (herunder aksept) og politikkutvikling for utvikling og spredning av CCUS. Per november 2023 er prosjektet stort sett i rute, til tross for noen utfordringer knyttet til rekruttering av post.doc-stillinger. Det er gjennomført mer enn 70 intervjuer med ulike aktører (teknologileverandører, teknologibrukere, myndigheter, forvaltning, FoU, mm.), dokumentstudier og en spørreundersøkelse basert på Q-metodikk. Hovedvekten av intervjuer er gjort i Norge og UK, men også i andre land. Datainnsamling for fire regionale casestudier i Norge er i hovedsak ferdigstilt, mens intervjuer i UK (to regionale casestudier) ferdigstilles innen utgangen av året. I starten av 2024 skal det gjøres datainnsamling knyttet til et regionalt casestudie i Nederland. Tentative resultater tilsier at CCUS-teknologi overordnet sett har positiv utvikling, men at barrierene relatert til kostnader, regulatoriske forhold og markedsutvikling er høye. Samlet sett er forretningsmodellene for CCUS heftet med betydelig usikkerhet. Videre viser våre foreløpige funn at mangel på tilgang til transport og lagring samt forretningsmodeller basert på sirkulærøkonomi aktualiserer CCU i Norge, som imidlertid faller utenfor virkeområdet til CLIMIT. Prosjektet har som mål å bidra til den internasjonale forskningsfronten på bærekraftig omstilling og sprer resultater til relevante aktører og publikum både innenfor og utenfor akademia. Per november 2023 er én artikkel fra prosjektet publisert. Et sentralt funn her er at økningen i ‘brukersektorer’ for CCS, som isolert sett er positivt, har den ulempe at det fører til økt usikkerhet og at kunnskapsutvikling innen fangstteknologi blir fragmentert. To artikler er innsendt til tidsskrift. Den ene av disse analyserer sammenheng mellom politikk for klimaomstilling og teknologivalg i prosessindustrien i seks nordiske land. Den andre ser på hvordan CCS (samt havvind og batteri-teknologi) i Norge har blitt påvirket av endringer i klimapolitisk innretting, forstått som hvorvidt fokus har vært på reduksjon av utslipp innenlands eller utenlands. Flere andre artikler er i ferd med å ferdigstilles.

There is a general consensus that carbon capture and storage (CCS) technology will be necessary in order to keep global warming under 2°C. Recently, CCS has gained momentum, with the Norwegian Government allocating NOK 16.8 billion to the Longship project, which seeks to establish a full-scale value-chain for CCS. In CaptureX we aim to understand the drivers and barriers for successfully establishing this value chain. Departing from the multidisciplinary sustainability transitions research field, CaptureX builds on a socio-technical perspective to analyse the innovation dynamics related to the establishment of CCS. The project investigates innovation processes across the value chain of CCS and carbon capture and utilization (CCU) and elaborates on how the technology strategies and business models of key industrial actors and regional industrial transformation processes may affect CCUS innovation, and vice versa. CaptureX also investigates the role of legitimation processes and policies in supporting, (or potentially hampering) the development and diffusion of CCUS technologies, and finally explores the role of CCUS as a mitigation strategy in future energy systems and Norwegian energy exports. CaptureX brings together a leading group of social science researchers on energy and sustainability transitions in Norway (SINTEF Digital, NTNU KULT, UiO TIK) and Sweden (Chalmers University of Technology), and also involves CCS technology experts from SINTEF Energi. An advisory board with members from industry, R&D, policy consultancy and NGOs will secure relevance of the research to practitioners and policy-makers. The project aims to contribute to the international forefront of sustainability transitions research, and also to disseminate findings and insights to relevant non-academic communities.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering