Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

SEAVID19 Ensuring economic sustainability in the seafood industry during crisis

Alternativ tittel: SEAVID19 sikre en økonomisk bærekraftig sjømatindustri under krisetider

Tildelt: kr 9,9 mill.

Norske sjømatprodukter omsettes først og fremst i globale markeder, som innebærer sosial og økonomisk avhengighet mellom produserende og konsumerende land og regioner. I perioder med globale sjokk som påvirker produksjon og markeder, kan norsk sjømatindustri derfor være sårbar. Det er viktig å forstå hvor motstandsdyktig sjømatindustrien er mot miljømessige og sosialpolitiske sjokk og identifisere innenlandske og eksterne trusler mot økonomisk bærekraft. Hovedmålet med SEAVID19 er å systematisk identifisere, forstå og analysere hvordan sjømatindustrien har håndtert effektene fra Covid-19 og i hvilken grad sjømatindustrien har innovert og tilpasset seg under krisen. Hvordan ulike deler av industrien har blitt påvirket og endret seg vil variere mellom de forskjellige delsektorer og produkter i bransjen. Dette blir studert gjennom en komparativ tilnærming i prosjektet. SEAVID19 tar sikte på å få frem kunnskap slik at man kan håndtere fremtidige markedskriser og gjennom dette sikre en økonomisk bærekraftig sjømatindustri. I samarbeid med sjømatindustrien og andre interessenter samles data gjennom dybdeintervjuer, deltakende interessentworkshops, spørreundersøkelser, finansielle databaser, microdata over handelsstrømmer og andre relevante datakilder. Hovedresultatene fra prosjektet vil være å indentifisere tiltak som kan komme industrien til gode gjennom økt motstandsdyktighet mot lignende sjokk i fremtiden. Resultatene fra SEAVID19 vil være verdifulle for industrien, myndigheter, det vitenskapelige samfunnet og allmennheten fremover. SINTEF Ocean er prosjektleder og vil i samarbeid med et utmerket team av partnere danne en interessentstyringskomité og delta aktivt i gjennomføringen av prosjektet: SINTEF Industri, SINTEF Digital, NORCE, Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), Norsk sjømatråd (NSC), Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Teknologi Akvarena (NCE Aquatech Cluster).

Norwegian seafood products are primarily globally traded products, encompassing varying degrees of social and economic dependency between producing and consuming countries and regions. In times of global shocks affecting production and markets, the Norwegian seafood industry may therefore be vulnerable. Hence, it is fundamental to understand how resilient the seafood industry is to environmental and socio-political shocks to identify domestic and external threats to economic sustainability. The primary objective of SEAVID19 is to systematically identify, understand, and analyse how the seafood industry has handled the effects of Covid-19 and to what extent the seafood industry has innovated and transitioned due to the crisis. The heterogeneity of the effects for different sectors and products within the industry will be captured with a comparative analysis. SEAVID19 aims to bring knowledge forward for tackling future market crises to ensure an economically sustainable seafood industry. In collaboration with the Seafood industry and other stakeholders, we collect data from in-depth interviews, participatory stakeholder workshops, surveys, financial databases, microdata on trade transactions and other relevant data sources. The main results from the project include key measures that may benefit the industry, making it more resilient to similar shocks in the future. The results from SEAVID19 will be valuable for industry, regulatory bodies, the scientific community, and the public moving forward. SINTEF Ocean is the project manager and is joined by an excellent team of partners who will form a stakeholder steering committee and participate actively in the implementation of the project: SINTEF Industry, SINTEF Digital, NORCE, The Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), Norwegian Seafood Council (NSC), Sjømat Norge, Sjømatbedriftene and Teknologi Akvarena (NCE Aquatech Cluster).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø