Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Home monitoring of pregnancies at risk

Alternativ tittel: Hjemmeovervåking av risikosvangerskap

Tildelt: kr 16,0 mill.

Målene med HOME-studien (Hjemmeovervåking av risikosvangerskap) er å vurdere om hjemmeovervåking av mors blodtrykk og fosterets hjertefrekvens i risikograviditetsgrupper er teknisk gjennomførbart, trygt, til nytte for brukerne (gravide og helsepersonell) og kostnadseffektivt. Norge har et av verdens beste systemer for svangerskaps- og fødselsomsorg til gravide, med veldig gode resultater for mor og barn. Kvinner med risikograviditeter trenger ofte langvarig sykehusinnleggelse og hyppige kontroller, som kan være belastende for henne og familien, og innebærer stor bruk av sykehusressurser. De siste årene har behovet for intensivert svangerskapsovervåking og -intervensjoner vært stigende på grunn av økende andel gravide med risikofaktorer, inkludert høyere alder og overvekt. Mange sykehus opplever en relativ jordmormangel, som er en utfordring for å kunne ivareta både lavrisiko- og risikogravide. Noen små studier fra andre land tyder på at hjemmeovervåking av mors blodtrykk og fosterets hjertefrekvensmønster er et trygt alternativ til sykehusinnleggelse for noen typer risikograviditeter. I dag mangler teknisk integrering av slike hjemmegenererte og personvernsensitive e-helsedata inn i sykehusenes elektroniske systemer. Helseøkonomiske studier av slik hjemmeovervåking mangler også. Prosjektets tverrfaglig gruppe av forskningsmedarbeidere og industrisamarbeidspartnere innen Norden og Storbritannia vil i HOME-studien utvikle nye systemer for hjemmeovervåking av risikogravide samt nye systemer for integrasjon av informasjonen fra slik overvåking inn i den gravides sykehusjournal. Dataintegrasjonen vil også muliggjøre maskinlæringsstudier av fosterets hjertefrekvensmønster og vurdering av morkakehelse-relaterte biomarkører for individuell risikoprofilering. Studien vil på sikt kunne bane vei for integrasjon mot et nasjonalt elektronisk pasientjournalsystem, slik at slike svangerskapsdata blir tilgjengelig for både pasienter og helsepersonell.

Norway ranks among top countries providing universal high quality pregnancy care, with excellent maternal and fetal pregnancy outcomes. High-risk pregnancies often require long-term hospitalization or outpatient maternal and/or fetal monitoring, placing a burden on patients, hospital resources and society. The demand for intensified pregnancy surveillance and interventions is increasing, due to the increased prevalence of risk factors like obesity and advanced maternal age, as well as altered guidelines resulting in increasing labor induction rates, to the point that Norway today lacks midwives. Some small studies from other countries indicate that home monitoring of maternal blood pressure and fetal heart rate patterns is safe, but health economics studies are lacking, as is the integration of such home-generated eHealth data into the existing hospital electronic health record (EHR) system. The main aims of the HOME study (Home monitoring of pregnancies at risk) are to assess if home monitoring of selected high-risk pregnancies for maternal and fetal wellbeing is feasible, safe (in a clinical trial), cost-efficient, and simultaneously empowers the users. Our innovation lies not only in being the first to integrate home monitoring of high-risk pregnancies into the pregnancy EHR system, but also in enabling future machine learning studies of fetal heart rate patterns and assessment of placenta-related biomarkers for individual risk profiling. Our project will also pave the way for an ambitious long-term goal of integrating such data into a national EHR system, accessible to the patient and health care providers. Our group of collaborators is well suited to responding to this societal need for bringing specialist pregnancy care to users outside the hospital and to meet the industry-related challenges of strictly regulated privacy demands for safe transfer, integration and storage of eHealth data into the hospital data and medical journal systems.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering