Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Integration as a way to reducing health inequalities among forced migrants: A collaborative and knowledge building project.

Alternativ tittel: Integrering for likhet i helse for innvandrere i Norge. Et samarbeidsprosjket

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

326661

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Helsepersonell med innvandrerbakgrunn, spesielt flyktninger, må ofte vente lenge for å få utdannelsen godkjent, og i mange tilfeller får de aldri godkjenningen på grunn av administrative barrierer. Samtidig mangler helsesektoren i Norge tilstrekkelig kulturell kompetanse og studentene får sjeldent nok eksponering for kulturelt mangfold og opplæring om likeverdige tjenester. Inkludering er en sentral europeisk politisk prioritet, og de nye nasjonale læreplanforskriftene for norsk helse- og velferdsopplæring forplikter utdanningsinstitusjoner til å inkludere kulturell kompetanse i sine programmer. For å løse disse utfordringene er Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Bergen engasjert i å øke mangfoldet blant lærere og studenter og forbedre kompetanse på området. Imidlertid er det verken en klar strategi eller tilgjengelig evidens på hvordan denne inkluderingen kan påvirke migranter, deres familier eller institusjonene selv. Vår tidligere forskning tyder på at forholdet mellom helse og integrering er sirkulært snarere enn lineær og til en meningsfull integrering i arbeidsmarkedet som nøkkelen til å forbedre helse og velvære for innvandrere. Vår studie vil bygge på det pågående samarbeidet på tvers av institusjoner for å få en bedre forståelse av de komplekse interaksjoner mellom helse og integrering. Vi vil også produsere, gjennomføre og evaluere en innovativ intervensjon om integrering av innvandrere med helsebakgrunn i norske akademiske institusjoner. Prosjektet har dermed to hovedmål: For det første, å studere den komplekse utviklingen av integrering og helse i et nytt hjemland blant flyktninger i et livsløp-perspektiv ved hjelp av både kvantitative og kvalitative metoder. For det andre, å studere effekten av en innovativ arbeidsrelatert intervensjon på helse og integrering av helsepersonell med innvandrerbakgrunn, samt virkningen på deres familier og institusjonene som åpner dørene for denne gruppen.

Health professionals with refugee origins, either must endure long waits to get their education approved or may never obtain it due to administrative barriers. On the other hand, the health sector in Norway, lacks a culturally competent workforce and students lack sufficient exposure to cultural diversity as part of their education. Inclusion is a key European political priority and the new National Curriculum Regulations for Norwegian Health and Welfare Education obliges educational institutions to include cultural competence in their programs. To address these challenges, the Western Norway University of Applied Sciences and University of Bergen are committed to improve diversity among teachers and students. However, there is neither a clear strategy nor available evidence on how this inclusion might impact migrants, their families, or the institutions themselves. This research action brings together two of the largest Norwegian projects working for a healthier integration of refugees: CHART (Changing Health and health care needs Along the Syrian Refugees’ Trajectories to Norway) study and the REFUGE (Resettlement in Uprooted Groups Explored) study. We hypothesise that; the relationships between health and integration are circular rather than linear and present integration as key to improve health and wellbeing for forced migrants. Our study will harness the on-going collaboration across institutions with different roles, competences and capacities, including migrant themselves, towards a better understanding of the intertwined links between health and integration, paving the way for co-creation, implementation and evaluation of an innovative intervention. Our proposal is thus a potential driver for further measures promoting welfare, health and integration of migrants.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon