Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

PreparePig: Preparing the Norwegian pig population for control of emerging and re-emerging diseases

Alternativ tittel: PreparePig: Beredskap og kontroll av eksisterende og nye eksotiske sykdommer i den norske svinepopulasjonen

Tildelt: kr 2,0 mill.

PreparePig-utvikling av ny kunnskap for styrket beredskap og kontroll av sykdom i norsk svineproduksjon Norsk svin har en svært gunstig helsestatus med dokumentert frihet for viktige infeksjonssykdommer og med lavt forbruk av antibiotika. Den gode nasjonale svinehelsen er viktig for dyrevelferd, norsk matsikkerhet og forsyningsevne i krisesituasjoner og gir svinenæringen et betydelig konkurransefortrinn på det internasjonale markedet. Forskningsprosjektet PreparePig har som mål å forbedre helsestatusen til den norske svinepopulasjonen ved å effektivisere diagnostiske metoder og ved å utvikle ny kunnskap om kontaktnettverk og viktige smitteverntiltak for å styrke beredskapen i svinenæringen. Prosjektet vil utvikle en ny målemetode for påvisning av antistoff fra spyttprøver fra tau som bonden selv kan montere i grisebingene. Dette gjør at mange individer kan testes med samme prøve, og prøveinnsamlingen er mer skånsom enn blodprøvetaking. En fordel med målemetoden er at man i én prøve kan se etter antistoffer mot mange agens samtidig. Metoden gir raske og nøyaktige resultater, og flere besetninger kan undersøkes slik at helsestatusen kan dokumenteres bedre. PreparePig vil belyse smitteverntiltakene i ulike besetningskategorier (avlsbesetninger, bruksbesetninger og små-skala besetninger) og analysere handelsmønstre for å identifisere besetningstyper som har høyere risiko for introduksjon og/eller spredning av sykdommer. Slik kan prosjektet utforme målrettede kampanjer som forebygger spredning av smitte. Ved hjelp av modellering vil det bli testet ut hvordan endringer i handelsmønstre, tilpasset smittevern og effektiv overvåking kan forsinke og redusere sykdomsspredning av virussykdom. Etableringen av en spredningsmodell som et verktøy for å evaluere forebyggings- og kontrollstrategier, vil medføre mer omfattende bruk av data om dyrehelse, og vil være et viktig verktøy for næringen og myndighetene i årene som kommer for å styrke beredskapen for norsk svineproduksjon.

The Norwegian pig population has a highly favourable health status, with low consumption of antimicrobials and a documented freedom from several important swine pathogens. This gives the Norwegian pig breeding organization a strong competitive advantage on the international market. PreparePig aims to protect the pig population from the threat of diseases by 1) improving diagnostic methods, 2) generating knowledge of biosecurity practices, and 3) providing collaborative solutions for disease prevention measures, as well as, outbreak management tools using animal health data. PreparePig will develop multiplex assays using oral fluid samples to provide results that are rapid, accurate, and cost-effective. This will lead to more comprehensive testing and earlier detection of emerging diseases, reducing the risk of major economic losses due to disease outbreaks. PreparePig will characterize the biosecurity levels across different pig herd categories to implement targeted campaigns to improve biosecurity. By analysing animal movement data, we will identify holding types with a potentially higher risk for introduction or spread of diseases. In addition, a transmission model will be implemented for an emerging viral disease (PRRSV). We will use scenario simulations to investigate the effects of prevention measures, such as changes in trade patterns, increased biosecurity, and increased surveillance, on the simulated spread of disease. By cooperating with stakeholders in designing prevention and control options, we will identify realistic measures. PreparePig will produce research-based knowledge about vulnerabilities in pig holdings that can be translated into better preparedness for the Norwegian pig population. We will establish a transmission model as a tool for evaluating prevention and control strategies, that will further facilitate the use of animal health related data, and be an important management deliverable for the industry and the authorities.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder