Tilbake til søkeresultatene

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Resource sharing in residential buildings: Innovative approaches to shared, circular mobility & space solutions for sustainable consumption

Alternativ tittel: Ressursdeling i etablerte bomiljøer: Innovative tilnærminger til deling-, sirkulær mobilitet og arealløsninger for bærekraftig konsum

Tildelt: kr 10,4 mill.

RESHARE vil kombinerer “deling” på en ny måte. Konsum og bruk av ressurser vil bli knyttet sammen ved å kombinere delingsmobilitet og delte multifunksjonelle arealer i byutviklings- og boligbyggeprosjekter. RESHARE tar utgangspunkt i det teoretiske rammeverket for delingsøkonomi og vil fokusere både på å redusere ressursbruk og på sirkulær bruk (gjenbruk) av ressurser. Et skift mot delingsmobilitet og multifunksjonelle arealer vil understøtte begge disse målene og føre til signifikant forbedring av livskvalitet. RESHARE vil videre fokusere på rammebetingelser (institusjonelle og regulatoriske flaskehalser, planer og strategier) som muliggjør overgang til en integrert, delt løsning. Manglende kunnskap om forbruksmønstre for delte mobilitetsløsninger og arealer leder ofte til bygningsmiljøer som ikke oppmuntrer til deling. Videre finnes det ingen urbane delingsstrategier i Norge. Vi kjenner ikke fult ut hva som karakteriserer effektive delingsstrategier på makro-, meso- og mikronivå. RESHARE vil bidra til teoretisk, metodisk og empirisk utvikling ved å undersøke delingsbehov gjennom eksperimentell og deltakende bruk av delte arealer i eksisterende boområder i Oslo, ved å kombinere med kvantitative og kvalitative metoder. Dette tverrfaglige prosjektet vil integrere «hands-on» aktører med state-of-the-art forskning innen mobilitet og byplanlegging, gjennomført i ett fullskala eksisterende bomiljø, designet for å kunne repliseres i andre bomiljøer. Kort fortalt vil resultatene fra RESHARE bidra til i) FORSKNING; livssyklusmetoder (på service-tilbud), sirkulærøkonomi (rammeverk for byplanlegging), planlegging og undersøkelser, byplanlegging- og arkitektstudier (på bærekraftig konsum) og ii) PRAKSIS; metoder og verktøy for kartlegging og evaluering av delingsbehov, adferd, rammebetingelser og potensialet for å utvikle sirkulære bymiljøer.

RESHARE addresses consumption and resource use patterns by linking shared mobility and multifunctional shared space solutions in urban development and building projects. It is rooted in the ethos that circular economy is as much about reduction of resource use as it is about shared and circular use of resources, a shift to shared mobility and multifunctional space uses will support both these goals and lead to significant improvements in quality of life. It will further focus on the framework conditions [institutional and regulatory bottleneck, policies and strategies] that enable a transition towards interlocked shared solutions. Lack of knowledge on consumption patterns of combination of shared mobility and spaces often lead to built environments that discourage sharing. Further, there is no urban sharing strategy in Norway as such. We do not fully understand what characterizes efficient sharing strategies that enable sustainable consumption; and how to develop sharing strategies across macro-meso-micro scales. RESHARE has the potential to contribute to theoretical, methodological and empirical advancements by investigating sharing needs through experimentation and co-design of shared spaces in actual urban residential settings in Oslo, combining both quantitative and qualitative methods. This cross-disciplinary project will integrate hands-on actors' involvement with state-of-the-art research in planning, performed in a real-life setting, and designed to be replicated beyond the experimental site. In short, RESHARE outcomes will contribute to i) RESEARCH - LCA methods (on services), Circular Economy (framework conditions in urban planning), Planning Research, Urban Design and Architectural Studies (on sustainable consumption), and ii) PRACTRICE - Methods and tools for mapping and evaluating sharing needs, behaviours, framework conditions and the potential for creating circular built environments.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi