Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Realising the shared electronic health record: a multi-site study of a national pilot implementation

Alternativ tittel: Innføring av én felles pasientjournal: en kvalitativ studie av den nasjonale pilot-implementeringen i Midt-Norge

Tildelt: kr 10,3 mill.

Fra våren 2022 innføres én felles elektronisk pasientjournal (Helseplattformen) for alt helsepersonell (sykehus, kommuner, fastleger og private spesialister), samt for innbyggere i Midt-Norge. St Olavs hospital og Trondheim kommune er først ut, deretter følger Helse Nord-Trøndelag høsten 2022, og Helse Møre og Romsdal våren 2023. Journalsystemet leveres av den amerikanske leverandøren Epic, og går på norsk under navnet Helseplattformen. Innføringen av Helseplattformen, er den største og mest kostbare implementeringen av et helseinformasjonssystem noensinne i Norge. Per dags dato er det ingen systematisk forskning for å lære av implementeringen. REAL tar sikte på å fylle dette kunnskapshullet, og hensikten med prosjektet er følgelig å framskaffe mer kunnskap om innføringen av store helseinformasjonssystemer. Målene i prosjektet er (i) få kunnskap om samhandlingen mellom helsetjenestene (brukere), implementeringsorganisasjonen (Helseplattformen) og leverandøren (Epic) i utformingen og gjennomføringen av implementeringen, (ii) få kunnskap om helsetjenestenes forberedelser til implementeringen, samt deres erfaringer med tidlig bruk og lokale tilpasninger av journalsystemet (iii) gi forskningsbaserte tilbakemeldinger til helsetjenestene og Helseplattformen (organisasjonen) slik at implementeringsprosessen kan justeres ut ifra disse, og (iv) bidra til begreps- og teoriutvikling innenfor fagfeltet implementeringer av store og komplekse informasjonssystemer i helsevesenet. REAL har et kvalitativt design, der vi skal studere implementeringsprosessen i de tre helseforetakene i Midt-Norge, samt hvordan Helseplattformen jobber som implementeringsorganisasjon. Metodisk skal vi anvende deltakende observasjon og intervju for datainnhenting. I tillegg vil dokumenter som beskriver implementeringsprosessen utgjøre en del av datagrunnlaget. Kunnskapsutveksling mellom forskere, praktikere og beslutningstakere vil skje gjennom workshops og forelesninger, mens resultatene fra prosjektet vi bli formidlet gjennom nettside, en podcast og gjennom tidsskriftpublikasjoner og konferansepresentasjoner. Akademiske partnere: SINTEF (prosjektleder), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, UiT Norges arktiske universitet, Norsk senter for e -helseforskning og Københavns universitet. Prosjektpartnere: Helseplattformen, St. Olavs hospital/helseforetak, Helse Nord-Trøndelag Helse Møre og Romsdal. Prosjektet startet opp 1 september 2021, og per november 2021 har arbeidet dreid seg om å etablere en god prosjektstruktur og få på plass avtaler med partnerne. Forskere fra REAL deltar videre på Helseplattformens månedlige møte for forskere, der forskere og ansatte i Helseplattformen gjensidig oppdaterer hverandre. Vi har også hatt oppstartsmøte 16 november 2021 med alle partnerne. Stillingen som PhD-kandidat er utlyst med frist primo desember 2021.

One shared electronic health record (EHR) for all healthcare providers (hospitals, municipalities, general practitioners, and private providers, and citizens) will be implemented in Central Norway from spring 2022. It is the largest and most expensive implementation of a health information system (HIS) ever in Norway, and currently no systematic research is conducted to learn from the implementation. The REAL project aims to fill this knowledge gap. Large-scale implementations are extremely expensive, disruptive for staff, and the realisation of benefits may be questioned. However, conducted the right way, an implementation can be a step towards organisational transformations and an improved outcome. In REAL researchers and healthcare organisations work together to learn about the implementation, and researchers will provide guidance to the implementing organisations. The overall aim is to expand the knowledge base on implementing large-scale HIS. Objectives are (i) to develop knowledge on the dynamics between healthcare services (users), the implementation organisation (Health Platform), and the vendor (Epic) in the shaping and execution of the implementation projects, (ii) develop knowledge on the healthcare services' preparations, work processes, and early use and adaptations of Epic and the organisation of work, (iii) provide research-based feedback to the healthcare services and the Health Platform organisation so they can adjust the implementation process accordingly, (iv) develop fora (website, workshops and lectures) for regular contact and knowledge exchange between researchers, practitioners, and policy makers, and to (v) contribute to concept and development for large-scale EHR implementations in healthcare REAL has a multi-site qualitative design and will investigate the implementation process in six sites (hospitals and municipalities), allowing us to compare and explore similarities and variations.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester