Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

“Automation shift in the maritime sector of the offshore oil and gas industry: assessing risk and safety, protecting labor.”

Alternativ tittel: Automatiseringsskiftet i maritim sektor og olje- og gassindustrien: vurderinger av risiko og sikkerhet, beskyttelse av arbeid

Tildelt: kr 17,2 mill.

Den stadig mer gjennomgripende digitaliseringen og automatiseringen av industrielle operasjoner omtales ofte som automatiseringsskiftet. Et viktig inntak for å studere raske endringer av økonomiske systemer og arbeidsrelasjoner finnes i skjæringspunktet mellom det pågående automatiseringsskiftet og maritim industri. Utviklingen innen automatisering påvirkes av internasjonale myndigheters arbeid for å gjøre maritime operasjoner og transport mindre forurensende, tryggere og mer effektive, gjennom Den Internasjonale Sjøfartsorganisasjonen (IMO), konvensjoner som Sikkerhet for Liv til Sjøs (SOLAS) og Forebygging av Forurensning fra Skip (MARPOL); som påvirker maritim sektor innen olje- og gassindustri spesielt. I norske farvann testes stadig flere automatiserte/halvautomatiske fartøyer, med mål om å fjernstyre alle operasjoner til sjøs, redusere risiko og muliggjøre mer komplekse operasjoner. Det er tydelig at automatiseringsskiftet bringer med seg endringer av både industriell og sosial karakter. Ved å samle akademia (Universitetet i Bergen), næringer (Knutsen OAS, AVO Consulting, Simsea Real Operations) og institusjoner (Haugesund Kommune, Sjøfartsdirektoratet) utforsker dette prosjektet utfordringer og muligheter ved automatisering i maritime industrier og hvordan automatiseringsskiftet knyttes til det grønne skiftet og endringer i arbeidsmarkedet. Prosjektet ser på utprøving av automatisering og endring av arbeidsforhold, med vekt på relasjonelle og sosiokulturelle dynamikker; initiativer fra næringslivet og responser fra sjøfolk og samfunn; deres oppfatninger og erfaringer; samt endring i roller og relasjoner blant sjøfolk, ledere og teknikere. Prosjektpartnerne vil diskutere, evaluere og teoretisere ulike dynamikker innen teknologisk utvikling, risikovurdering, arbeidsforhold- og rettigheter, samt relasjoner til havet. Vårt samarbeidsinitiativ vil styrke kunnskap og ekspertise i forsøket på å forbedre sikkerhet, karbonavtrykk og effektivitet i maritime industrier.

How can we study the pervasive effects of automated technologies in the maritime sector of the offshore oil and gas industry? A revealing site for exploring the fast-changing nature of our economic and labor system is found in the intersection between an ongoing automation shift and the maritime industry. ASMOG is an innovative collaboration between different industries, institutional partners and social scientists. The project addresses the possibilities, impacts and challenges of automation in maritime, offshore oil and gas industries in a context of a general push towards the transition to more environmentally friendly transport and fuel usage. The project proposes a novel theoretical and methodological approach to investigate the relationship between humans and automation processes, by focusing especially on simulation training. “Automation shift” is hence the paradigm against which the study will take place. Specifically, the project looks at cases of automation and labor relations with an emphasis on the relational and socio-cultural dynamics at different levels. These levels include: initiatives by the industry and responses by seafarers and society; their perceptions and experiences, role of seafarers, managers, engineers and technicians. Placed at the center of this study are the different dynamics in which technological advancement (namely automation), risk assessment, labor relations and rights, and safe relationships with ocean are being evaluated, discussed and theorized. The project will explore these developments through simulation training and experiments – and through mutual exchange of knowledge and observations with the industries and public institutions. ASMOG’s highly collaborative initiative will result in increased knowledge and greater expertise in the improvement of safety, carbon-print, competitiveness and effectiveness of the maritime industry.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2