Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Sustainable and just transport policies in Norwegian medium-sized cities

Alternativ tittel: Bærekraftig og rettferdig transportpolitikk i mellomstore norske byer

Tildelt: kr 12,2 mill.

For å nå ambisiøse klimamål er det nødvendig med sterk transportpolitikk. Vi har mye kunnskap om hvilke virkemidler som bidrar til å redusere bilbruk og utslipp, men vi vet mindre om hvordan byer, spesielt mellomstore norske byer, kan designe bærekraftige og sosialt rettferdige transportsystemer. Dette er nødvendig, ettersom tiltak for å redusere bilbruk ofte har blitt møtt med protester fra innbyggerne, noe som undergraver deres effektivitet og implementering. SUSTAIN tar en helhetlig og tverrfaglig ved å belyse tre sammenkoblede styringsutfordringer i studien av transportpolitikk: i) den romlige utfordringen, som tar for seg hvordan romlige forhold i byregioner påvirker politikkdesign og innbyggeres oppfatning av transportpolitikk; ii) utfordringen i styringsnettverk, som tar for seg hvordan lokale myndigheter tilrettelegger for samarbeid og involvering når de utformer bærekraftig transportpolitikk; og iii) den kommunikative utfordringen, som adresserer hvordan kommunikasjonsstrategier kan utformes og implementers for å ansvarliggjøre og fremme befolkningens aksept for virkemidler. SUSTAIN har som mål å identifisere faktorer som former vellykket (eller mislykket) bærekraftig transportpolitikk i disse sammenhengene. I prosjektet er vi interessert i hvordan romlige, nettverks- og kommunikative styringsutfordringer kan løses for å fremme bærekraftig og rettferdig transportpolitikk i mellomstore norske byer. SUSTAIN er basert på case-studier i Ålesund, Grenland, Haugesund, Tønsberg og Sandefjord. Disse mellomstore byområdene er preget av mer bilbruk og lavere statlig engasjement for å utvikle bærekraftig transport sammenlignet med Norges største byer. SUSTAINs viktigste bidrag vil være å etablere et kunnskapsgrunnlag og et veikart for bærekraftig og rettferdig transport i mellomstore byer. Brukerpartnerne vil bli involvert gjennom bylaboratorier og seminarer, slik at byene kan lære av hverandre og gi forskere viktige innspill underveis i prosjektet.

To achieve ambitious climate goals, strong transport policies are needed. We have much knowledge on which policy instruments contribute in reducing car use and emissions, but we know less about how cities, particularly medium-sized Norwegian cities, can design sustainable and socially just transport systems. This is needed, as measures seeking to reduce car use often have been protested by citizens, undermining their effectiveness and implementation. SUSTAIN takes a holistic and inter-disciplinary approach in applying a framework of three interconnected urban governance challenges to study transport policy: i) the spatial challenge, addressing how spatial conditions in city regions affect policy design and citizens’ perceptions of transport policies; ii) the governance-network challenge, addressing how local governments facilitate collective action when designing sustainable transport policies; and iii) the communicative challenge, addressing ways for communicative strategies to increase accountability and citizen acceptance of policy measures. SUSTAIN aims to unpack factors that shape successful (or unsuccessful) sustainable transport policies in these contexts. We ask: How can spatial-, network- and communicative challenges of urban governance be addressed to promote sustainable and just transport policies in medium-sized Norwegian cities? SUSTAIN involves case studies in Ålesund, Grenland, Haugesund, Tønsberg and Sandefjord. These medium-sized urban areas are characterised by more car use and lower state engagement in developing sustainable transport compared with Norway’s larger cities. SUSTAIN’s main impact will be to establish a knowledge base and a roadmap on sustainable and just transport in medium-sized cities. The user partners will be involved through city labs and project workshops, enabling the cities to learn from each other and giving researchers crucial inputs during the project. The project includes a PhD in political science/public administration.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025