Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Preventing multimorbidity in severe mental disorders with a multidisciplinary approach

Alternativ tittel: Preventing multimorbidity in severe mental disorders with a multidisciplinary approach

Tildelt: kr 15,7 mill.

Hovedmålet med prosjektet er å forhindre utvikling av samtidige sykdommer som hjerte-karsykdom (HK) hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser (schizofreni, bipolar lidelse og alvorlig depresjon) ved å prøve ut programmer for fysisk trening og røyking , og undersøke om gruppering basert på underliggende årsaker kan forbedre utfall. Alvorlige psykiske lidelser er kroniske lidelser som ofte er knyttet til vanskelige sosiale forhold og medfører høy sykdomsbyrde og kostnader for pasientene, helsetjenester og samfunnet. Lidelsene starter oftest i tenårene eller tidlig voksenalder. Mange har eller får samtidige sykdommer som fører til raskere aldring og forkortet forventet levealder (f.eks. HK). Nye behandlingsmetoder for å hindre eller redusere disse sykdommene, i kombinasjon med nye tilnærminger til hvordan data er analysert over tid, er viktig for å redusere helsegapet til resten av befolkningen. Dette prosjektet ønsker å 1) evaluere effekten av ulike fysisk treningsintervensjoner ved å måle oppslutning om teningen, HK-risikofaktorer og sykdom på kort og lang sikt i to ulike randomiserte kontrollerte studier (RCT); 2) undersøke effekten av gruppebasert røykesluttprogram på røykeslutt i en RCT; og 3) undersøke om underliggende årsaker kan hjelpe til å forhindre og forbedre behandlingsutfall ved å ta i bruk data fra helseregistre og biobankmateriale fra sykehus og kommuner. Dette vil forbedre forståelsen av hvorfor noen får slike samtidige sykdommer og hvilken behandling som er best for å bedre forløpet. Å identifisere mekanismene som ligger til grunn for sykelighet og dødelighet kan føre til betydelige helsefordeler. Utfallene fra prosjektet vil også kunne hjelpe å redusere ulikheter i forventet levealder og belastningen av samtidige sykdommer for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Main focus: prevention of somatic comorbidity in severe mental disorders (SMD), i.e. schizophrenia, bipolar disorders and severe depression; chronic disorders frequently seen in socially disadvantaged populations, with high disease burden and costs for the individual patient, municipality health care services and society. SMDs develop in adolescence and often involve comorbidities leading to accelerated ageing and a significantly shortened life expectancy. The topic is thus relevant for the RESEARCH ON EFFECTIVE AND PREVENTATIVE PUBLIC HEALTH MEASURES call. The project 1) aims at preventing illnesses with large disease burdens and more severe courses of disease and reducing the likelihood of new conditions by improving preventative measures of somatic comorbidity in SMD, and 2) it targets adolescents and young adults, utilizing existing health data (registry, medical records, biobanks) available across Nordic countries from collaborators, and leverages the advantages in Norway for research on SMD, including a public health care system and close collaboration between hospitals and municipalities for conducting intervention studies. This enable 3) a focus on knowledge-building at the municipal level and to research-based policy development in SMD. As comorbidity in SMD is complex, the project is 4) interdisciplinary, integrating studies of underlying etiological aspects, including environmental (social sciences) and genetic (life science) risk factors. A sub aim focuses on legal aspects (social sciences/humanities) in relation to how coercive measures in SMD may influence cardiovascular comorbidity and treatment. Overall aim: gain new knowledge about preventative measures for cardiovascular comorbidities in SMD at the municipality level, by testing clinical interventions and precision medicine approaches that can promote health and quality of life, and reduce health related social inequalities, together contributing to the population living healthier lives.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Temaer og emner

LTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringFNs BærekraftsmålMål 10 Mindre ulikhetLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje LivsvitenskapFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorHelseLTP2 Fornyelse i offentlig sektorAnvendt forskningFNs BærekraftsmålMål 3 God helseLTP2 Innovasjon i stat og kommuneDigitalisering og bruk av IKTBransjer og næringerIKT-næringenPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologiBransjer og næringerHelsenæringenResponsible Research & InnovationPortefølje Industri og tjenestenæringerDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningLTP2 Helse, forebygging og behandlingFNs BærekraftsmålResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje HelseKjønnsperspektiver i forskningKjønn som variabelKjønnsperspektiver i forskningDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerTjenesterettet FoULTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologier