Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Capacity after lockdown. A transport system for the future

Alternativ tittel: Kapasitet, COVID-19 og reisevaner

Tildelt: kr 12,0 mill.

Høy kapasitet og investeringer i kapasitetsøkninger i transportsystemene er både miljøbelastende og dyrt. Det gjelder for både infrastrukturkapasitet og kjøretøykapasitet. Samtidig, til tross for at transportsystemene er sprengt, er utnyttelsesgraden ofte lav. Også i trafikktoppene fins det ledig kapasitet. Om bord er kapasitetsutnyttelsen i biler og kollektivtransporten typisk 20-40 prosent av setekapasiteten, selv i høytrafikkperioder, når det tas hensyn til bl.a. lavt belegg, motstrøms trafikk og ytre rutestrekninger. Utenom høytrafikkperiodene er kapasitetsutnyttelsen generelt lav. Delvis parallelle kollektivtilbud, eksempelvis tog og buss, kan ha ulik kapasitetsutnyttelse slik at det totalt sett er ledig kapasitet på gitte reiserelasjoner. Det er langt å foretrekke, både økonomisk og miljømessig, å utnytte eksisterende kapasitet mer effektivt, enn det er å utvide den. Problemstillingen er særlig aktuell i storbyområdene, der kapasitetsutfordringene er størst og skaper behov for å utvide hovedvegnett, t-bane- og jernbanekapasitet. Gjennom koronapandemien har man sett at reisevaner, og dermed kapasitetsutnyttelsen i transportsektoren har endret seg dramatisk. Dette prosjektet skal undersøke hvordan man kan benytte erfaringer fra pandemien til å utnytte kapasiteten i transportsystemene bedre. Prosjektet skal også kartlegge hvordan reisevanene har endret seg gjennom pandemien sammenlignet med tidligere reisevaner. Prosjektet vil ha et spesielt fokus på hvordan preferanser for trengsel har endret seg. Eventuelt endrede preferanser vil implementeres i ulike transportmodeller.

In the aftermath of the covid-19 pandemic, there is a window of opportunity as well as a need for rethinking transport capacity, utilizing the experiences made during the pandemic with respect to changes in travel demand and supply. In order to move forward, we need knowledge about how travel choices and capacity utilization has changed during the pandemic, and how policy instruments can be used to promote efficient capacity utilization and a sustainable transport system in the years to come. In CAPSLOCK, we will (1) observe the ongoing development in travel behavior and capacity utilization, (2) investigate changes in preferences against crowding in public transport and implications for passenger demand, (3) study habit formation and potential permanent changes in travel behavior due to learning effects and (4) develop models and tools for evaluating optimal capacity utilization and (5) recommend solutions and policies for a more efficient and sustainable transport system, taking into account congestion, crowding and environmental externalities. We will combine different traditional and novel sources of data on travel behavior, econometric methods, transport models and optimization methods. The research and development activities will be carried out in close co-operation with the Norwegian Railway Directorate and other key players within national and regional transport governance, and with guidance from international experts in the field. We expect the project to deliver (I) novel scientific results on the relationship between transport capacity and travel choices as well as (II) impact on policies and solutions in the transport sector and (III) knowledge-building in the organizations involved in the project, including a PhD.

Aktivitet:

TRANSPORT-Transport 2025