Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable feed production from Norwegian bio-resources for livestock and aquaculture (SUSFEED)

Alternativ tittel: Bærekraftig fôrproduksjon med norske bioressurser til husdyr i jordbruket og til lakseoppdrett (SUSFEED)

Tildelt: kr 30,2 mill.

I SUSFEED skal vi utvikle en modell av det norske fôrsystemet der vi kartlegger mulige norskproduserte fôringredienser, mulighetene for industriell oppskalering og deres bærekraft. De siste årene har det blitt lagt stor vekt på å finne bærekraftige og kostnadseffektive fôringredienser for å styrke matsikkerhet, redusere GHG-utslipp, møte klimaendringer, samt for Norges del også ambisiøse mål om å øke lakseproduksjonen. Dette søket etter nye fôringredienser og kilder til fôr skaper nye muligheter for næringer som jobber med bioressurser. Selv om det satses mye på utvikling av nye fôringredienser, har vi svært begrenset kunnskap om det generelle fôrsystemet og hvordan det endrer seg. Dette er kunnskap som er kritisk for å dekke behovene til jordbruks- og havbrukssektoren. Hvor bærekraftig vil fôringssystemet være, og hvordan kan vi skaffe bærekraftig fôr i de volumene som trengs? Målet med SUSFEED er å utvikle en grunnleggende forståelse av fôrsystemet: Hvordan fôr kan høstes, produseres, bearbeides og distribueres for å tilfredsstille de voksende og endrede behovene til norsk landbruk og havbruk. I prosjektet vil vi anvende en systemtilnærming for å kartlegge det norske fôrsystemet og gjennomføre miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftvurderinger. SUSFEEDs tverrfaglige team involverer forskere fra samfunnsvitenskap, biologi, agronomi, ernæring, industriell økologi, operasjonsanalyse og teknologi, og jobber tett med 17 forretningspartnere, interessenter og andre interessegrupper som er involvert i fôrverdikjeden. Dette vil danne et grunnlag for et fremtidig fôrsystem som opererer på tvers av sektorer og inkluderer mulig ny radikal teknologi og innovasjon i de kommende tiårene. De viktigste forskningspartnerne er Ruralis, SINTEF, NIBIO og Aarhus University. De viktigste forretningspartnerne er Biomar, Felleskjøpets Fôrutvikling, Montasjen, Invertapro og Folven gaard. Til sammen har SUSFEED 24 partnere. Hovedfinansiør er Norsk forskningsråd.

In recent years, considerable attention has been given to identifying sustainable and cost-effective animal feed materials to address issues such as food security, GhG emissions, climate change, and, in Norway, ambitious targets to increase salmon production. This search for novel feed ingredients and sources is creating new opportunities for companies working with bioresources. One option is the use of new feed technologies that promise to enhance food security, lower GhG emissions, promote sustainability and create new industries for food production in Norway. This is likely to dramatically transform the existing feed system. While there has been a focus on developing new feeds, we have very limited knowledge on the overall feed system and how it is changing – knowledge that is critical for meeting the future needs of the agri- and aquaculture sectors. How sustainable will the feed system be and how can we sustainably source feed in the volumes required? The aim of SUSFEED is to develop an in-depth understanding of the feed system: how feed can be harvested, produced, processed and distributed to supply the growing and changing needs of Norway’s agri- and aquacultural sectors. For this, we will apply a systems approach to mapping the domestic feed system and, using a systems model, conduct environmental, social and economic sustainability assessments. SUSFEEDs multi-disciplinary team involves researchers from the social sciences, biology, agronomy, nutrition and technology, working closely with 18 business partners, stakeholders and other interest groups involved in the feed value chain. Our primary output will be a model of the Norwegian feed supply system that maps potential domestic feed ingredients, their potential for industrial up-scaling and sustainability. This will provide the basis for the establishment of a future feed supply system that operates across sectors and incorporates potentially disruptive technologies and innovation the coming decades.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram

Temaer og emner

Naturmangfold og miljøInternasjonaliseringBransjer og næringerLandbrukAnvendt forskningLandbrukHusdyrBioøkonomiResponsible Research & InnovationMarinMarin bioteknologiMarinHavbrukHavbrukFôr og ernæringMatMat - Grønn sektorFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningFNs BærekraftsmålPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLavutslippBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidKutt i utslipp av klimagasserFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneBioteknologiMarin bioteknologiBioteknologiLandbruksbioteknologiLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerBransjer og næringerFiskeri og havbrukHavbrukLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetMarinSirkulær økonomiPortefølje Banebrytende forskningBransjer og næringerMiljø - NæringsområdePortefølje ForskningssystemetPortefølje InnovasjonKlimaHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbrukLTP3 Hav og kystPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringLTP3 Klima, polar og miljøFNs BærekraftsmålMål 15 Liv på landLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLandbrukSamfunns- og markedsperspektiver landbrukLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje Klima og miljøMatFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannBioteknologiLandbrukBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderGrunnforskningMarinMarint arealbruk og arealendringMatMat - Blå sektorKlimarelevant forskningNaturmangfold og miljøMarint arealbruk og arealendringLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierNaturmangfoldLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Klima, miljø og energiPortefølje Energi og transportPortefølje Mat og bioressurserPortefølje Muliggjørende teknologierNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLandbrukFôr og ernæringHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptak