Tilbake til søkeresultatene

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Shifting to sustainable circular values chains for handling plastics in the fisheries and aquaculture sector.

Alternativ tittel: Berekraftige sirkulære løysingar for å handtere plast i fiskeri- og havbrukssektoren.

Tildelt: kr 14,4 mill.

I prosjektet SHIFT-PLASTICS skal vi sjå på handtering av plast i fiskeri og havbruk. Globalt slepper fiske- og havbrukssektoren ut ein stor mengde avfall, inkludert plast. I Norge viser studiar at plastavfall frå fiskeri- og havbrukssektoren utgjer det største mengda av plastavfall i havet. Plastforureining i havet har alvorlege konsekvensar for vårt naturlege miljø, spesielt påverkinga knytt til danninga av mikro- og nanoplast. Prosjektet skal sjå på dei mest komplekse utfordringane i avfallshandtering som fiskeri og havbruk står overfor som tauverk med stålkjerne og koparimpregnerte nøter, produkt der ulike materialar er kombinerte. Sju forskingsinstitusjonar er med, som har ekspertise innan teknologi, politikk og sirkulære verdikjeder, og heile 20 andre aktørar – utstyrsprodusentar, industripartnarar, gjenvinningsindustrien, offentlege partnarar og interesseorganisasjonar. Forskarane vil sjå på korleis ein teknologisk kan løyse utfordringar med problematisk plastutstyr, ved betre og meir optimale resirkuleringsløysningar, og å sjå på om bruk av nye materialar som bioplast kan nyttast. Forskarane vil vidare gå i djupna på korleis politikk og verkemiddel kan endre materialbruk, auke produktlengde, gjenbruk og resirkulering. For å lukkast med å endre praksis og å finne løysningar vil det vere eit tett samarbeid mellom forskarar, myndigheitsnivå, interesseorganisasjonar og industrielle partnarar. Gjennom samarbeidet vil prosjektet finne fram til produkt og løysningar som reduserer miljøpåverknad og som samtidig er økonomisk lønsame.

SHIFT-PLASTICS will create sustainable circular value chains for handling plastics in the fisheries and aquaculture sector. The project builds on the following pillars to succeed. 1) Technological innovation (WP1) in solving problematic plastic equipment, currently used by fisheries and aquaculture, by research into how materials that are used today could be recycled in an optimal way. Secondly, to address the possibility of replacing plastic materials with biopolymers. 2) The second pillar is policy (WP2). Policy and incentives should be directed towards more benign designs that increase sustainability, product length, reuse, and recycling. Policies and regulations should prevent the product from being discarded for energy recovery and depositing. 3) The third pilar is co-production (WP3 and WP4). This involves how scientist, public partners, third sector partners and private businesses could have cooperation on innovation and knowledge-sharing to increase sustainability and circularity when handling plastics. The project contains leading research milieus. SINTEF research milieus are in the forefront internationally regarding material alternatives for plastics and circular economics. WNRI has expertise in environmental sustainability and interdisciplinary research. The department for private law at the University of Oslo is well versed on EU policy, circular economy, and corporate sustainability. HVL and NTNU has expertise in economics, while the NRI has extensive expertise in co-production. Scientist will cooperate closely with equipment producers, industrial partners, the recycling industry, public partners and third sector partners to create sustainable circular economy value chains for handling plastics in the fisheries and aquaculture sector.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi