Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

the SLudge Appraisal teaM – Developing a sUstainable value chaiN from tanK to product

Alternativ tittel: Evalueringsgruppe for fiskeslam - utvikling av en bærekraftig verdikjede fra fisk til produkt

Tildelt: kr 12,0 mill.

Den norske regjeringens mål for fremtiden er ambisiøs: å bli en ledende sjømatnasjon med 5 millioner tonn bærekraftig oppdrettsproduksjon i 2050. Produksjonen av laks og regnbueørret i 2017 var 1,3 millioner tonn med et tilsvarende slamvolum på 2,1 mill tonn, mens innen 2050 er slamvolumet spådd å nå 11 mill tonn. For å gjøre oppdrett mer bærekraftig og klar for strengere utslippskrav, må slamhåndteringsløsninger i økende grad implementeres av industrien. SLAM-DUNK har som mål å utvikle en bærekraftig verdikjede for konvertering av fiskeslam til verdifulle produkter. Som sådan vil prosjektet ikke bare jobbe med løsninger for slamproblemet, men faktisk gi slammet en verdi. Nye behandlingsteknologier (biogassproduksjon, pyrolyse og mikroalger) vil bli utviklet eller optimalisert og integrert for å gjøre slammet til potensielle materialer for bruk i flere sektorer, for eksempel arkitektur, forbruksvarer og tekstiler. Konsortiet vil ikke bare fokusere på teknologiutvikling, men også studere bærekraften til den utviklede verdikjeden, se på miljøpåvirkningen, energibruken, kostnadene, og logistikken om hvordan en slik verdikjede skal organiseres. For å gjøre dette, består konsortiet av et variert lag av forskere og bransjepartnere som dekker alle aspekter fra fisk til produkt: NORCE er prosjektleder og vil arbeide med anaerob fordøyelse og dyrking av mikroalger, samt bærekraftsanalysen, med støtte fra Universititet i Bergen og Wageningen Universitetet fra Nederland. Feeder International og Marineholmen RASlab vil levere slam og kunnskap om havbruk og slamoppsamling. Prototech vil utvikle pyrolyseprosessen. Til slutt vil Bioregion Institute arbeide med materialutvikling for arkitektur, forbruksvarer og tekstiler fra den produserte biomassen. Prosjektet starter 1. november 2021 og varer i 38 måneder.

Year after year, the Norwegian seafood industry establishes new records in exporting seafood. The Norwegian government's goal for the future is ambitious: becoming a leading seafood nation with 5 million tonnes of sustainable aquaculture production by 2050. The salmon and rainbow trout biomass production of 2017 was 1.3 million ton with a corresponding sludge volume of 2.1 mill ton. For comparison, 0.5 mill. tonnes of sludge annually discharged from open cages is equivalent to the waste generated by 20 million people. By 2050 the sludge volume is predicted to reach 11 mill ton. This huge amount of generated sludge can be considered a showstopper regarding the 2050 sustainability ambition. The aquaculture sector urgently needs to invest in future sludge handling solutions as new and stricter requirements are expected to be enforced by the authorities in the short term. Aquaculture sludge consists mainly of fish secretions and rests of uneaten fish feed with a very high percentage of organic components (50 – 90%) and a low total solid content. Also, fish sludges differ from other sludge types by having a high salinity and a high nitrogen content, especially ammonia. Discharge or reuse of these sludges is environmentally concerning or require high treatment costs. SLAM-DUNK aims to develop a sustainable value and logistics chain for the conversion of fish sludge into valuable products, based on designing, optimizing, and integrating a combination of novel technologies (anaerobic digestion, microwave assisted pyrolysis, and microalgae). This highly transdisciplinary project will not only focus on technology development, but also develop an optimal value chain for the use of sludge from fish production to potential products for several sectors such as architecture, consumer goods, and textile. Moreover, we will determine the sustainability of the proposed SLAM-DUNK value chains with respect to life cycle impact, energetic viability, and quantitative logistic performance.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Temaer og emner

LTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiBransjer og næringerLTP2 Fagmiljøer og talenterPortefølje HavBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderBioteknologiMarin bioteknologiMiljø og naturmangfoldSirkulær økonomiAvanserte produksjonsprosesserInternasjonaliseringLTP2 HavBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningDelportefølje Sirkulær økonomiResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningLTP2 Bioøkonomi og forvaltningAnvendt forskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserHavbrukLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetMatPortefølje Muliggjørende teknologierBioøkonomiMarinHavbrukPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningHavbrukProduksjonsbiologiMarinMatMat - Blå sektorLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonDelportefølje Klima og miljøLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannLavutslippMarinMarin bioteknologiMiljø og naturmangfoldFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultLTP2 Klima, polar og miljøSirkulær økonomiAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Responsible Research & InnovationPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energi