Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Eco-Safe Ridge Mining - Environmental risk studies towards sustainable seabed mineral mining on the Mid-Ocean Ridge in Norway

Alternativ tittel: Eco-Safe Ridge Mining - Miljørisikostudier ift bærekraftig sjøbunns mineralutvinning fra Norges midt-atlantiske rygg

Tildelt: kr 13,4 mill.

Prosjektnummer:

326881

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Samarbeidsland:

Den norske kontinentalsokkelen inneholder mineralressurser av interesse for mulig etablering av dyphavs gruveindustri. Aktuelle gruveområder for slik virksomhet vil gjerne være forbundet med svært artsrike, sjeldne og sårbare habitater, inkludert varme kilder og dyphavs-samfunn av svamp. Vår vitenskapelige kunnskap om biologisk mangfold, struktur og funksjon av disse økosystemene er fremdeles utilstrekkelig for å forstå om mineralutvinning kan skje på en bærekraftig måte og unngå alvorlig fare for miljøet. ‘Eco-Safe Ridge Mining’- prosjektet tar sikte på å gjennomføre studier som er nødvendige for å kunne vurdere mulige miljøpåvirkninger av havbunns-gruvedrift og å identifisere best mulige tilnærmingsmåter for slik virksomhet. Dette samarbeidsprosjektet vil ha søkelys på dyphavs-habitater på den arktiske midt-atlantiske ryggen, hvor massive sulfidforekomster på havbunnen produsert av varme kilders aktivitet er mulig mål for kommersiell gruvedrift av strategisk viktige metaller. For å karakterisere tilstand og naturlige miljøvariasjoner før eventuell gruvedrift startes vil prosjektet gjennomføre grunnleggende økologiske undersøkelser av bunndyr knyttet til områder i og i nærheten av massive havbunnssulfid-forekomster. Målrettet vitenskapelig forskning vil også bli utført for å forutsi mulige økosystemvirkninger av habitatfjerning og metallholdige undersjøiske strømmer som kan tenkes å inntreffe under gruvedrift på midthavs-ryggen. Studiene vil inkludere kvantitativ karakterisering av bunnsamfunns biologiske mangfold og struktur, økosystemfunksjoner, arters rekoloniserings-muligheter, samt effekter av metallholdige vannstrømmer. Den foreslåtte forskningen vil bli utført innenfor et rammeverk for miljørisiko, for å sikre at forskningsdataene vil bidra til relevant informasjon for industriens utvikling av gruvedriftsprosedyrer med minst mulige miljøavtrykk og for norske myndigheters etablering av forskrifter for gruvedrift i dypvannsområder under norsk jurisdiksjon.

The presence of seabed mineral deposits containing valuable metals on the Norwegian continental shelf is generating much interest in their commercial exploitation. Acknowledging deep-sea mining as an emerging industry, the Norwegian government initiated an opening process, but also determined that potential environmental impacts must be known before mineral extraction can begin. However, limited scientific knowledge on the marine ecosystems where mineral resources occur prevents an objective assessment of the associated risks involved with mining. Eco-Safe Ridge Mining is a collaborative project where researchers, industry stakeholders and authorities will work together to assess the possibility and create the basis for a deep-sea mining industry in Norway compliant with strict environmental sustainability requirements. The project will focus on seafloor massive sulfides (SMS), found on the Arctic Mid-Ocean Ridge associated with vulnerable deep-sea ecosystems such as active hydrothermal vents and sponge grounds, for which no protective measures are currently in place. We will conduct ecological baseline studies on benthic habitats of potential mining sites and surrounding areas, which will be crucial for detecting mining-related changes in those ecosystems. Studies will be carried out within an environmental risk assessment framework, ensuring valuable use of the data by the industry to develop mining technology with minimal environmental footprint. Moreover, the outputs will lay the groundwork for future monitoring of SMS mining activities on the Arctic Mid-Ocean Ridge.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø