Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

NewTools - Developing tools for food system transformation, including food summary scores for nutrition and sustainability

Alternativ tittel: NewTools, et prosjekt som skal utvikle verktøy for bedre kunnskap om ernæringskvaliteten, klima- og miljøpåvirkningen til maten vår.

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektnummer:

326888

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I NewTools samarbeider det norske matsystemets aktører for å få til mer bærekraftig matproduksjon. NewTools skal gi ny kunnskap om ernæring, klima- og miljøpåvirkning og hvordan dette henger sammen med miljømessig og sosial bærekraft. Retten til mat er en menneskerettighet. Nok, trygg og sunn mat er en sentral del av FNs bærekraftsmål. Matsystemene regnes som viktige drivere for klima- og miljøutfordringene, som ekstremvær, eutrofiering, avskoging, jordforringelse, bruk av fossile drivstoff og redusert biodiversitet. Både produksjonssystemer og matvaner må derfor endres. NewTools skal bidra til mer bærekraftig matsektor og -forbruk ved å arbeide med indikatorer for matvarer ved å utvikle to nye skåringssystemer: ett som gir skår for ernæringskvalitet og ett for bærekraft som knytter både miljø og sosiale forhold til hver enkelt matvare. Prosjektet vil ta utgangspunkt i eksisterende merkeordninger for mat. Merkeordningene skal på sikt bli obligatoriske på mat og drikke i EU/EØS, men løsningene er ikke ferdig utviklet, og vi bør sikre at forhold som er viktige i norsk sammenheng blir ivaretatt. Målet i NewTools er å definere skåringssystemer som er treffsikre og kan brukes som rettesnor for produkt- og politikkutvikling, innkjøpsordninger mm, i tillegg til å være et nyttig verktøy for forbrukerne. NewTools vil legge stor vekt på å favne norske produksjonsbetingelser og norsk matkultur, men samtidig tilstrebe et fleksible resultat som helst kan benyttes også av andre land. For å definere slike indikatorer og samleskårer må de ulike aktørene som inngår i matsystemet arbeide sammen. FHI leder NewTools og har med seg seks andre institusjoner som forskningspartnere, representanter for hele verdikjeden fra jord og fjord til bord, direktorater og tilsyn, dialogpartnere fra matvarekjedene og frivillige organisasjoner m. fl. Sammen vil vi etablere en plattform for deling av data, metoder og kunnskap som kan brukes i utviklingen av nøkkelindikatorer for mat og miljø.

The NewTools project aims to facilitate transformation of the Norwegian food system by involving stakeholders representing all key parts of the food chain and providing tools for development and communication supporting the actual transdisciplinary workflow. It is a collaborative project aiming at 1) creating an efficient platform for sharing data, methods and knowledge; 2) collaborate to develop key indicators to be used as tools for transformating the food system. Main indicators will be summary scores for foods, one for nutritional value and one for sustainability, which can be used in a number of ways besides food labelling, guiding consumers to choose healthy and sustainable foods. Along with the indicators, the processes of working with and applying the scores can function as new tools e.g. for new food product development, improvement of existing products, public food procurement and political decisions. The project will build on, and facilitate the establishment of, a common understanding among a range of actors involved in desirable food system transformations, enabling processes of the type “farm to fork to farm”. It will provide reliable data and use quality-assured methodology to create a solid and lasting foundation for transformation work. An immediate application is as part of the Norwegian response to EU’s Farm to fork (F2F) initiative. F2F proposals include a food labelling framework that covers the nutritional, environmental and social aspects of food products. Constituting a consortium with broad representation, including research institutions, governmental agencies, production-, processing- and distribution actors, consumer representatives such as the Norwegian Consumer Council, retailers, labelling experts and NGOs, the knowledge created and shared will contribute to the tools needed for significant transformations towards a more resilient and sustainable food system.

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram

Temaer og emner

LTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneBransjer og næringerKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakPortefølje LivsvitenskapLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneDelportefølje Klima og miljøMarinLandbrukSamfunns- og markedsperspektiverHelseFNs BærekraftsmålMål 3 God helsePolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskningMatTrygg verdikjedeMatMarinFiskeriLandbrukPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPortefølje Klima- og polarforskningResponsible Research & InnovationMatMat - Grønn sektorHavbrukFiskehelse og velferdPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGlobal helseFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonFNs BærekraftsmålPortefølje HelseLTP2 HavLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningBransjer og næringerNæringsmiddelindustriMarinHavbrukBioøkonomiKlimaMatGlobal matsikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingPortefølje HavResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningMatMat, helse og velværeInternasjonaliseringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetBransjer og næringerLandbrukHavbrukGlobal helseGlobal helse ErnæringLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Helse, forebygging og behandlingFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultLavutslippPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Klima, polar og miljø