Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Migrant Work Inclusion - co-creating joint opportunities through employment and entrepreneurship

Alternativ tittel: Arbeidsinkludering av innvandrere – økte muligheter for arbeid og entreprenørskap gjennom samskaping

Tildelt: kr 12,0 mill.

Arbeidsinkludering av innvandrere – økte muligheter for arbeid og entreprenørskap gjennom samskaping Prosjektet handler om inkludering av ikke-vestlige innvandrere i norsk samfunnsliv gjennom arbeid. Arbeid er viktig for folks økonomi og grunnlaget for en bærekraftig velferdsstat. Meningsfylt arbeid styrker den enkeltes helse, kompetanse, tilhørighet, nettverk og har positiv effekt på tillit og solidaritet i samfunnet. Det er to innganger til arbeid: Å bli ansatt eller å etablere egen virksomhet. Målet er å utvikle ny kunnskap om samspillet mellom aktørene som understøtter arbeidsinkludering av innvandrere. Dagens inkluderingsarbeid bygger i liten grad på sammenhenger mellom migrantenes ressurser og erfaringer, støtteprogrammene og arbeidslivets ønsker/behov. Aktørene, i det vi kaller arbeidslivets økosystem, opererer ofte hver for seg. Økosystemet for integrasjon og sysselsetting handler om komplementære tjenester og aktører som virker sammen for å skape velferd. Vi vil utvikle innsikt og metoder for hvordan samarbeidet kan forbedres slik at migranter enklere kan inkluderes i arbeidslivet som ansatt, eller ved å skape sin egen jobb gjennom entreprenøskap. Verdier og kunnskap innen feltet samskaping (co-creation/co-production) representerer kilder til slik kunnskap. Prosjektet har et relasjonelt perspektiv og vil benytte flere metodiske tilnærminger som gir muligheter for studiet av samskaping fra ulike vinkler. Prosjektet vil gi ny forståelse og kunnskap om utfordringer, foreslå løsninger for samskaping mellom migranter, arbeidsgivere og offentlige støtteprogrammer, utvikle metodisk, teoretisk og praksis-kunnskap for økt innovasjon i lokalt og regionalt inkluderingsarbeid. Resultatene kan overføres til arbeid med andre floker; såkalte wicked problems i velferdsstaten. Prosjektet møte utfordringer anført i FNs bærekraftmål 10; å redusere ulikhet. Prosjektpartnere: USN, NHO, NAV Øst-Viken/VestfoldogTelemark, Fylkeskommunene MøreogRomsdal/VestfoldogTelemark. Hjemmesider: https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/okonomi-ledelse-og-regulering/okonomisk-organisering/arbeidsinkludering-av-innvandrere-okte-muligheter-for-arbeid-og-entreprenorskap-gjennom-samskaping-mw-inc/

There is only a moderate success in inclusion of migrants in the Norwegian working life. This is problematic for migrants themselves, as well for the economy and society. When migrants don't work, the problem is often framed one-dimensionally: either as a problem related to immigrants themselves, as problems associated with the employer or as weaknesses in support programs (private and public programs, e.g. hosted by NAV). In contrast, MW Inc. puts the spotlight on how migrants, employers and the support programs interact, cooperate and co-create. MW Inc. assumes that inclusion should be developed from more knowledge on the interplay between the different actors – and not solely on improving each of the actor’s resources and strategies. Followingly, the project aims to identifies co-creation between the actors as essential, whether it is related to include migrants seeking to be employed in an organization or migrants seeking to be entrepreneurs (creating their own work). The specific objects that the project seeks to achieve are: 1) To create knowledge on the possibilities for co-creation between migrants, employers and support programs, 2) To develop methodological, theoretical and practical knowledge in order to support co-creative innovation in work inclusion and 3) To give recommendations for new practice. MW Inc. is built on a collaborative research design, including a unique big database. Cases in which migrants, employers and support programs interact are strategically selected. All cases have been involved in the planning of this project and has confirmed their participation. As such, collaboration both in conducting the research itself, as well as in suggesting new practice, runs through the project. By using the theoretical frame of co-creation and by applying methods that are truly collaborative, MW. Inc. aims to go beyond the state of the art in the academic and practical understanding of inclusion of migrants.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon