Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Restoration of ecosystem functioning and biodiversity in semi-natural habitats under high pressure

Alternativ tittel: Restaurering av økosystemfunksjoner og biodiversitet i semi-naturlige naturtyper under sterkt arealpress

Tildelt: kr 14,1 mill.

I RESTORE skal vi utvikle nye løsninger for restaurering av semi-naturlige natur som er i fare for tap og forringelse på grunn av endringer i arealbruk. Resultatene skal gi grunnlag for en bedre ivaretagelse av det biologiske mangfoldet og de økologiske funksjonene som finnes i semi-naturlig natur. Tap og ødeleggelser av natur er en av de største truslene mot både naturmangfoldet og mennesker sin velferd både i Norge og globalt. Ødeleggelsene av naturen må stoppe og FN har erklært 2021-2030 som årtiet for naturrestaurering. Restaurering innebærer at man bidrar til å gjenopprette natur som har blittutsatt for inngrep, opphør i bruk eller andre ødeleggelser. Semi-naturlig har et høyt biologisk mangfold og representerer viktige jordressurser som bidrar til matproduksjon. Areal av semi-naturlig natur forsvinner raskt og naturtypene er ansett som truet både i Norge og Europa. Det er derfor spesielt viktig å restaurere semi-naturlige naturtyper slik at ytterligere arealer ikke går tap. I RESTORE skal vi utvikle verktøy for å vurdere restaureringspotensialet til utvalgte semi-naturlige naturtyper (semi-naturlig eng, semi-naturlig myr og kystlynghei), samt verktøy for å vurdere effekten av restaureringen. Vi skal også undersøke nye og innovative metoder og tilskuddsordninger som kan bidra til mer målrettet restaurering. Alle resultater fra prosjektet skal benyttes til å utvikle nye effektive løsninger for restaurering som kan benyttes av ulike aktører i samfunnet som utfører restaurering av semi-naturlig natur. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom forskere og samfunnsaktører som naturforvaltningen og næringsliv. Partnere er NIBIO (prosjekteier), Møreforsking, Ruralis, NTNU, Multiconsult, Miljødirektoratet, SNO, Statsforvalteren i Trøndelag og University of Tartu.

Semi-natural habitats are under high pressure due to land use change and land degradation. Restoration of degraded nature is necessary to reverse the pervasive threats to ecosystems from overexploitation, agricultural expansion, intensification or abandonment, urban development, fragmentation, and invasive species. Current knowledge gaps and challenges in restoration science and management calls for better collaboration between relevant sectors. RESTORE brings together experienced researchers, management authorities, hands-on practitioners, private consultants, user groups, and other stakeholders with an interest in restoration of semi-natural habitats in Norway. RESTORE’s primary objective is to develop evidence-based, novel solutions for restoration of semi-natural habitats. By applying a co-learning and adaptive research approach that involves all project partners, RESTORE will develop new measures and tools to stimulate ecosystem-based restoration in user-friendly and sector relevant ways. RESTORE will reach its objectives through four scientific work-packages. First, we will develop a conceptual framework defining restoration potential and the links between restoration and ecological effects (WP1). Then, the framework and its respective indicators, as well as technical restoration innovations, will be tested and verified in field experiments and case studies (WP2). Further, we will assess current agricultural schemes from which farmers and landowners receive restoration incentives and explore the potential for a results-based approach to promote restoration of semi-natural habitats in the future (WP3). Finally, RESTORE will operationalize the knowledge from WP1-3 and develop toolboxes and guidelines for evidence-based restoration in Norway (WP4). The new solutions will be adapted and disseminated broadly to national and international stakeholders.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling