Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Launching the Norwegian Green Infrastructure Network and new decision-support tools for Land Prioritization, Scenario and Impact assessment

Alternativ tittel: Lansering av et norsk nettverk for grønn infrastruktur og et beslutningsstøtteverktøy for prioritering, scenarier og konsekvensutredninger.

Tildelt: kr 15,0 mill.

Til tross for at det gjennom de siste hundre år er gjennomført en rekke tiltak for å ta vare på natur, blant annet gjennom områdevern, er naturen i tilbakegang. Arealbruk er den største påvirkningsfaktoren gjennom for at det medfører tap av habitater og fragmentering. Miljødirektoratet har nylig utviklet en strategi for grønn infrastruktur (GI) for å støtte bærekraftig arealplanlegging og bremse tap av biologisk mangfold og naturgoder (eller økosystemtjenester). GreenPlan bidrar med forskning og utvikling for å implementere Miljødirektoratets strategi gjennom utvikling av vitenskapelige metoder og verktøy for kartlegging og kvantifisering av GI. I tillegg etableres en robust vitenskapspolitisk plattform for å sikre at disse verktøyene imøtekommer behovene til de sluttbrukerne. Vi kan ikke oppnå bærekraftig arealbruk bare ved å verne viktige leveområder. Vi må også forstå hvordan organismer beveger seg innenfor og mellom disse områdene som romlige økologiske nettverk (grønn infrastruktur). Vi trenger også verktøy for å forstå hvordan de samlede belastningene (SB) av menneskelige aktiviteter og et endret klima forringer disse nettverkene. GreenPlan bygger på en rekke fremskritt på tvers av fagområder for å utvikle et innovativt analytisk rammeverk og en rekke beslutningsstøtteverktøy for å støtte bærekraftig arealplanlegging. I dette prosjektet å kvantifiserer og kartlegger vi både GI og SB. GreenPlan vil etablere en første kartdatabase for GI til portalen for det økologiske grunnkartet for både fugler, pattedyr, insekter og planter. GreenPlan vil, sammen med representanter for offentlig administrasjon, utvikle beslutningsstøtteteknologi som inkluderer arealprioritering for bevaring, avbøtende tiltak og restaurering og scenarieanalyse for å utforske effekter av arealbruk og klimaendringer. GreenPlan vil etablere både en nasjonal vitenskapspolitisk arena for dialog og en rådgruppe som kan bidra til å oppnå en mer bærekraftig arealplanlegging.

Despite a century of conservation initiatives, largely focused on area protection, Nature is experiencing an unprecedented decline. Land use practices are the main driver for habitat loss and fragmentation globally. The Norwegian Environment Agency has recently developed a Green Infrastructure strategy (GI) to halt the loss of biodiveristy and ecosystem services by supporting sustainable land planning practices. GreenPlan provides the R&D support for the implementation of this strategy, by establishing a robust science-policy platform and by developing scientific methods and tools for the mapping and quantification of GI. For sustainable land use it is not sufficient to protect habitat patches in isolation: it is crucial to prioritize critical areas for the functionality of entire ecological networks or GI and to account for cumulative impacts of multiple drivers. However, science and technology are lagging behind. GreenPlan builds upon a range of advances across disciplines to address this critical knowledge gap, and develops an innovative analytical framework and a portfolio of decision-making support tools to aid sustainable land planning. Our approach is based on functional connectivity to quantify and map GI and CI for biodiversity and Ecosystem Services. GreenPlan develops the first nation-wide set of maps of GI for birds, mammals, insect and plants, and uses them to initialize the Norwegian Ecological Network database, for use in land planning. GreenPlan co-develops with the public administration a portfolio of decision-support technologies for multispecies Land Prioritization for conservation, mitigation, restoration, and to perform Scenario Analyses to forecast the impact of changes in climate or land use (e.g. build new infrastructures). GreenPlan establishes a broad national Science-Policy arena for dialogue on sustainable land planning and Advisory Group to increase the potential to contribute to a Transformative Change in land planning.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling