Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: A platform for development of peptide-based antimicrobials for treatment of infections with drug-resistant bacteria

Alternativ tittel: Plattform for utvikling av peptidbaserte antibiotika for behandling av infeksjoner med medikamentresistente bakterier

Tildelt: kr 30,0 mill.

Antimikrobiell resistens (AMR) er en av de mest presserende helseutfordringene verden står overfor. Situasjonen rundt AMR er kompleks, men har ført til at relativt få offentlige eller private ressurser er brukt til å takle utfordringen. Vi foreslår å løse denne utfordringen ved å bygge en innovativ plattform for teknologier. Vi vil gjøre dette ved å samarbeide med en rekke eksperter, inkludert peptidkjemikere, bioinformatikere, klinikere og mikrobiologiske eksperter innen bakterielle toksin-antitoksinsystemer og infeksjon modellering. Denne plattformen vil tillate oss å utvikle mikrobielle peptider hentet fra bakterielle toksin-antitoksinsystemer slik at de er effektive antibiotika med har lav toksisitet ved bruk i mennesker og har virkemåter som reduserer resistens utvikling. Legemiddelutvikling er vanskelig, siden det er en uforutsigbar prosess. Ulike kompetanseområder er fordelaktige, ettersom det er erfaringene fra disse fagpersonene som samlet kan redusere risikoen og uforutsigbarheten ved utvikling. Ved å etablere et konsortium av eksperter vil vi redusere kompleksiteten knyttet til utvikling og design av antibiotika som er effektive mot antibiotikaresistente infeksjoner.

Antimicrobial resistance (AMR) is one of the most pressing challenges facing health service providers. The situation around AMR is complex but has led to relatively few public or private resources being used to tackle the challenge. We propose to address this challenge by building an innovative platform of technologies. We will do this by collaborating with a range of experts including peptide chemists, bioinformaticians, clinicians expert in AMR, and microbiology experts within the fields of bacterial toxin-antitoxin systems and in vitro infection modeling. This platform will allow us to develop lead antimicrobial peptides taken from bacterial toxin-antitoxin systems so that: they are potent, have low human cell line cytotoxicity, have desirable physical properties for ease of delivery, and have modes of action that reduce the rate at which resistance develops. Drug development is difficult as it is an unpredictable process. Various fields of expertise are advantageous as it is the experience of these professionals that can in aggregate reduce the risks and unpredictabilities of development. By establishing a consortium of experts we will reduce the complexities associated with developing and designing antimicrobials that are effective against antibiotic-resistant infections.

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping