Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Safe Hydrogen Fuel Handling and Use for Efficient Implementation 2

Alternativ tittel: Sikker håndtering og bruk av hydrogen som drivstoff for tidlig introduksjon i markedet 2

Tildelt: kr 14,0 mill.

Hydrogen er en viktig vektor i den pågående overgangen til fornybarbare energikilder. Utilstrekkelig kunnskap om kritiske sikkerhetsaspekt relatert til en storskala utrulling av hydrogenteknologi utgjør imidlertid en betydelig flaskehals for industri, myndigheter, og sluttbrukere. SH2IFT-2 har som målsetting å tette kritiske kunnskapshull identifisert av sentrale aktører fra industri og myndigheter gjennom (videre)utvikling av eksisterende modelleringsverktøy, lekkasje-, brann- og eksplosjonseksperimenter i ulik skala, samt forskningsbaserte innspill til retningslinjer for sikker bruk av hydrogen. Prosjektet inkluderer et omfattende eksperimentelt program, inkludert utslipp av hydrogen og ammoniakk i lukkede ventilerte rom, antenning av inhomogene hydrogen-luft blandinger som resultat av høytrykkslekkasjer, og realistiske brannscenarier med og uten passiv brannsikring. Resultater fra eksperimentene vil bli brukt til å validere avanserte konsekvensmodeller: kommersiell CFD kode og fenomenologiske modeller. SH2IFT-2 vil utforske risikobasert tilnærming til operasjonell sikkerhet. Materialtesting vil bli utført for å studere kompatibilitet og degradering av materialer. Modellering og måling av degraderingsprosesser vil danne grunnlag for levetidsprognoser. Barrierer for operasjonell sikkerhet vil bli designet med tanke på risikobaserte retningslinjer for planlegging av inspeksjon. Utvikling av nye teknologiløsninger utgjør en betydelig utfordring for konvensjonelle tilnærminger til risikoanalyse og -styring. Hvor god er kvaliteten av risikovurderinger utført på nye energisystemer, og hvilke faktorer er begrensende for kvaliteten? Kunnskapsstyrken i risikovurderinger for hydrogensystemer vil bli undersøkt gjennom studier av utvalgte systemer, inkludert bruk av ekspertpaneler, spørreundersøkelser og blindprediksjonsstudier, samt sammenlignende studier for ulike energibærere. Målet er å gjøre risikovurderingene tilgjengelig for beslutningstakere og andre interessenter.

Hydrogen is becoming a critical enabler in the ongoing energy transition, and it is expected that hydrogen will be applied in many different applications and industrial sectors. The safety-related properties of hydrogen, and the characteristic operating conditions of technical systems for producing, transporting and using hydrogen, implies that fires and explosions represent a significant hazard for installations with considerable inventories of hydrogen. To this end, it is essential to develop science-based solutions for fire and explosion protection, and to disseminate state-of-the-art knowledge to relevant stakeholders. The overall objective of SH2IFT-2 is to develop new knowledge on critical aspects of hydrogen safety, and at the same time facilitate the competence building required for supporting widespread use of hydrogen in society. The project will work to improve solutions for safe handling of hydrogen and hydrogen-based energy carriers by developing new, and improve existing, modelling tools, perform large-scale release, fire and explosion experiments, and provide input to guidelines for safe use of hydrogen. The combination of large-scale experiments, validation of advanced consequence models, risk based operational safety, and the critical evaluation of the strength of knowledge in risk assessments for hydrogen systems, represents a unique opportunity to progress the science on hydrogen safety significantly beyond the current state-of-the-art. The involvement of stakeholders covering the entire value chain of hydrogen production, transport and use, implies that the research activities will have high relevance for industrial applications. Close collaboration between leading research organisations and a wide range of Norwegian and international stakeholders from industry and government will address both societal and industry needs for knowledge and competence building, and thus secure existing and establish new value creation and employment in Norway.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi