Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Sustainable movement and restoration of natural and productive soils in important infrastructure projects

Alternativ tittel: Bærekraftig flytting av naturlig- og jordbruksjord i forbindelse med viktige infrastruktur utbygginger

Tildelt: kr 27,1 mill.

Presset for å bygge på landbruksjord er stadig økende. Selv om matjord er beskyttet av lover og de fleste politikere i prinsippet ønsker å beskytte matjorden ser vi stadig oftere at større arealer blir brukt spesielt I nærheten av store byer. En mulighet for å redusere tapet av matproduksjon er å flytte jorda til et nytt sted. Dette her blitt gjort i flere prosjekter, men det er begrenset med forskning som har blitt utført på dette området. Green move har en helhetlig tilnærming til problemet ved å undersøke med hensyn til jordbruk, miljø, politikk, ingeniørfag og geologi. Partnerne i prosjektet hele verdikjeden fra eiere av infrastrukur (veg og bane), entreprenører, konsulenter, kommune, statsforvalter, bondelaget og Jordvern Norge. Dette sikrer at ulike hensyn blir vektlagt i prosjektet. I prosjektet har vi med to universitet (5 institutt) og SINTEF for å sikre en tverrfaglig forskergruppe som kan jobbe med denne komplekse utfordringen. Det vil være ca 20 forskere og fem PhD-studenter som jobber sammen med ti partnere i prosjektet.

There is an increased pressure to build on agricultural soil for different purposes. Even if the areas are proteced by laws and most politicians in principle wants to protect agricultural soils in reality valuable areas especially close to larger cities are taken for other purposes. One option to reduce the impact on agricultural production is to move the soil to a new location. This has been done in several projects. However, only limited research has been done on this topic. Green move have a holistic approach to the problem to investigate it from an agricultural, environmental, political, engineering and geological point of view. The partners in the project includes the whole chain of stakeholders from Road and Rail administrations, Contractors, Consultants, Municipalities, County administration, Farmers organizations and soil protection organisations. This secure that all points of view will be represented in the project. The Research partners includes two Universities (5 departments) and SINTEF to secure a real cross-disiplinary team to investigate this complex challenge. GREEN MOVE will through the holistic approach investigate several aspects of the wicked problem of soil movement. We will include several field of research covering agricultural, natural, social and political, and engineering science. The project team will include 5 PhD-students and more than 20 professors/scientists in addition to the 10 partners from the full range of stakeholders.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling