Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

INTERPORT - Integrated energy systems in ports

Alternativ tittel: INTERPORT - Integrerte energisystemer i havner

Tildelt: kr 8,0 mill.

INTERPORT utvikler bærekraftige løsninger for havner som energiknutepunkter, noe som vil bidra sterkt i Norges overgang til et nullutslippssamfunn. Nasjonal transportplan 2018-2029 angir en viktig rolle for havner som nullutslipps energiknutepunkter, som tilbyr infrastruktur for en miks av energibærere, f.eks. landstrøm til skip, hydrogenbaserte drivstoff og biodrivstoff. Målet med INTERPORT er å utvikle og spre kunnskap om design av integrerte, avkarboniserte og kostnadseffektive energisystemer i havneområder. Siktemålet er å redusere havners karbonavtrykk med minst 50% innen 2030 og 100% innen 2050. Skipsfart er en miljøvennlig måte å transportere varer og passasjerer. Likevel står utslipp av klimagasser fra innenriks skipsfart for ca. 10% av Norges totale klimagassutslipp. Med innfasing av flere energibærere og drivstoff til ulike sluttbrukere i maritim sektor, er det behov for bedre å forstå integrering og styring av energisystemer. INTERPORT betrakter havner, brukerne (f.eks. skip, logistikk, landbasert transport) og omgivelsene (f.eks. næringer og bygninger) som et integrert energisystem, og vurderer synergier mellom lokal produksjon, konvertering, lagring og leveranse av lavkarbon drivstoff, elektrisitet og termisk energi. I dette systemet tilbys alltid den gunstige energibæreren til de forskjellige sluttbrukerne, ut fra kostnads- og energieffektivitet, sikkerhet og pålitelighet. Dette gjør det mulig for havner og myndigheter å øke energisystemets robusthet og fleksibilitet og akselerere innfasingen av hydrogenbaserte drivstoff (f.eks. ammoniakk). INTERPORT kombinerer teknoøkonomiske og sosiotekniske perspektiver med tanke på samspill mellom aktører, institusjoner og teknologier. Samtidig hensyntas rammebetingelser, retningslinjer og forskrifter og deres innvirkning på fremtidig energibehov. Nye forretningsmodeller utvikles for å gi verdiskaping for forretningsaktører, akselerere overgangen til nye energibærere og øke lønnsomheten til de enkelte havnene. Prosjektet startet i oktober, hovedsakelig med fokus på å definere referanse-caser som er representative for norske havner og brukerpartnere.

Shipping is considered one of the most environmentally efficient ways to transport goods and passengers. Still, greenhouse gas (GHG) emissions from domestic shipping accounts for 10 % of Norway's total GHG emissions. Among others, the National Transport Plan for 2018-2029 sees a future role for ports as zero-emission energy hubs, offering an infrastructure providing a mix of energy carriers, such as on-shore power supply, hydrogen-based fuels and biofuels. INTERPORT aims to propose sustainable energy hub solutions that contribute to Norway's transition to a zero-emission society. With the current development and diffusion of multiple types of energy carriers and fuels for different end users, there is a strong need for better understanding of energy system integration and management. INTERPORT will address this by considering the port, its users (e.g. ships, logistics, land-based transport) and its surroundings (e.g. industries and buildings) as an integrated energy system, and evaluate synergies between local production, conversion, storage, and supply of low-carbon-fuels, electricity, and thermal energy. In such a system, the optimal energy carrier will be supplied to different end users, in terms of cost-efficiency, energy-efficiency, safety and reliability. It also enables ports and authorities to increase the robustness and flexibility of the energy system, and accelerating the uptake of hydrogen based fuels. To realise zero-emission ports, substantial changes in regulations, roles, and practices are also required. INTERPORT will combine techno-economic and socio-technical perspectives considering multi-level interaction between actors, institutions and technologies. Also included are assessments of framework conditions, policies and regulations and their impact on anticipated future energy demand. New business models will be explored to generate value for business actors, accelerate transition, and enhance the competitiveness of individual ports.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi