Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Non-Food Organic Resources - based feeds optimised for salmon until post-smolt stages

Tildelt: kr 3,9 mill.

Hensikten med NON-Fôr-prosjektet er å generere ny kunnskap om kvalitet og egnethet til tredjegenerasjons fôringredienser. Prosjektet skal bidra til en mer bærekraftig utvikling av havbruksnæringen ved å dokumentere kvalitet av to typer insekt mel og encellede organismer som mikroalger i fiskefôr. NON-Fôr-prosjektet har som mål å bygge videre på den nyeste kunnskapen fra tidligere prosjekter finansiert både fra nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. Nye fôr skal testes i kritiske livsfaser i laksens liv fra startfôring, under smoltifisering og i postsmolt laks. NON-Fôr-prosjektet ble valgt ut for finansiering under «Bærekraftig akvakultur, forsknings - og innovasjonsprosjekter» NordForsk utlysning i 2020; og har prosjektnummer 104310. Prosjektet har som mål å studere 1. kvalitet på proteinet i insektmel og mikrobielle råvarer. 2. kvaliteten på pellets produsert ved med innblanding av tredjegenerasjons råvarer for økt kunnskap om prosessoptimalisering og optimal pellet kvalitet. 3. potensialet til insektmel som erstatning for fiskemel og olje, og algeolje som erstatning for fiskeolje ved startfôring og under smoltifisering. 4. Miljøavtrykket til de nye fôrene. Nord universitet har et konkret ansvar for koordinering av prosjektet, kommunikasjon og sikre god dialog mellom alle samarbeidspartnere i prosjektet. Alle partnerne skal bidra til formidling og kommunikasjon av prosjektrelaterte resultater og aktiviteter via ulike kanaler for å nå aktuelle interessegruppene.

-

Sustainable expansion of the aquaculture industry has to take place with use of third generation feed ingredients. Examples of such ingredients include microalgae, single cell organisms and insect meal. The NON-Fôr project aims to build upon the state-of-the-art knowledge from previous EU and National projects and develop improved practices in feed manufacturing technology to promote the use of third generation ingredients in critical life stages of Atlantic salmon - startfeeding, during smoltification and in post smolt production. The project aims to study the potential of insect meals as replacers of fish meal and oil, and algae oil as replacer of fish oil at start feeding and during smoltification. The project will also offer an opportunity for start up companies to demonstrate the quality of their products as well as testing of commercially available sustainable alternatives to fish oil. The consortium’s Multi-Actor Approach is oriented to the needs and demands of the aquaculture industry, improving knowledge exchange, innovation, communication and dissemination and thus increasing the final impact of the project.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning