Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainable aquaculture feed based on novel biomass from wood by-products

Alternativ tittel: Sustainable aquaculture feed based on novel biomass from wood by-products

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektnummer:

327114

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Geografi:

Fagområder:

Den globale fiskeproduksjonen øker, mens havbruket har flere bærekraftsutfordringer der en av dem er et presserende behov for høykvalitets fôringredienser av bærekraftig og miljøvennlig opprinnelse. Spesielt har etterspørselen etter fiskeolje og fiskemel i havbruk økt dramatisk de siste to tiårene. Det er vist at encellede mikroorganismer som oljeaktige sopp, hvis de produseres bærekraftig, potensielt kan erstatte fiskeoljer og fiskemel i havbruk som gir like gode fiskevekst- og helseparametere. Blant encellede oljeaktige sopp er de mest lovende gjærene og traustokytrider, hvorav biomasse beriket med omega-6 og omega-3 oljer, proteiner, pigmenter og glukaner som er nøkkelkomponenter for å gi optimal vekst og helse for fisk. SAFE-prosjektet har som mål å utnytte potensialet i oljegjær og traustokytrider og utvikle høyverdig oljeanriket biomasse som inneholder karotenoider, astaxanthin og beta-glukaner for laksefôr fra trebaserte materialer. SAFE vil utvikle en prosess for å produsere mikrobiell biomasse med et høyt nivå av omega-3 flerumettede fettsyrer og omega-6 enumettede og flerumettede fettsyrer av oljeaktige traustokytrider og gjær fra andre generasjons sukker avledet fra nordisk treaktig råvare. Dette vil for første gang muliggjøre etablering av en ny verdikjede fra "Nordic wood resourced - to ?Microbial Feed Biomass" i Norden som utvikler trebasert bioøkonomi. Dette vil øke økonomisk og miljømessig bærekraft i nordisk og internasjonal havbruk og treindustri. SAFE vil levere et komplett sett med ny kunnskap om effekten av oljeaktig mikrobiell på fiskens vekstytelse og helse. SAFE-konsortiet har startet screeningaktiviteter som dyrker utvalgte oljeholdige gjær og thraustochytrider på et sett av lignocellulosehydrolysater tilgjengelig i Norge, Sverige og Estland. Flere oljeholdige gjærstammer er valgt for å optimalisere pigmentproduksjonen.

Global fish production is rising, while aquaculture has several sustainability challenges where one of them is an urgent demand for high-quality feed ingredients of sustainable and environmentally friendly origin. In particular, demand for fish oil and fish meal in aquaculture has increased dramatically in the last two decades. It has been shown that unicellular microorganisms as oleaginous fungi, if sustainably produced, could potentially replace fish oils and fish meal in aquaculture providing equally good fish growth and Health parameters. Among unicellular oleaginous fungi, the most promising ones are yeasts and thraustochytrids, biomass of which enriched with omega-6 and omega-3 oils, proteins, pigments and glucans which are key components for providing optimal growth and health for fish. SAFE project aims at utilizing the potential of oleaginous yeast and thraustochytrids and developing high-value oil enriched biomass containing carotenoids, astaxanthin and beta-glucans for salmon feed from wood-based materials. SAFE will develop a process for producing microbial biomass with a high level of omega-3 polyunsaturated fatty acids and omega-6 monounsaturated and polyunsaturated fatty acids by oleaginous thraustochytrids and yeast from the second- generation sugars derived from Nordic Woody feedstock. This will allow, for the first time, to establish, a new value chain from "Nordic wood resourced – to –Microbial Feed Biomass" in Nordic countries which are developing wood-based Bioeconomy. This will increase financial and environmental sustainability of Nordic and international aquaculture and wood industry. SAFE will deliver a complete set of new knowledge about the effect of oleaginous microbial on growth performance and health of fish.

Aktivitet:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning