Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Hydrogen fuel cells solutions in shipping in relation to other low carbon options – a Nordic perspective (HOPE)

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektsammendrag De nordiske landene sikter mot et karbonnøytralt Norden. Maritim transport er en av de viktigste gjenværende sektorene å avkarbonisere og er viktig fra et nordisk perspektiv på grunn av det relativt store nordiske engasjementet i denne næringen. HOPE-prosjektet tar for seg hvordan regional skipsfart i Norden kan gjøre overgangen til å bli fossilfri. Prosjektet tar sikte på å avklare den potensielle rollen hydrogenbaserte marine løsninger spiller for å redusere de nordiske klimagassutslippene. I sentrum av prosjektet er et skipskonsept der et typisk RORO/ROPAX-fartøy med driftsavstander på rundt 100 nautiske mil skal designes for å inkludere drift med hydrogen som brensel og brenselceller for energiomforming. For dette konseptskipet undersøkes også andre alternativer som ammoniakk som drivstoff og bruk av forbrenningsmotorer samt hybridløsninger med batterier. Betingelsene for å designe et slikt skip og konsekvensene vil bli studert. Berørte temaer inkluderer teknisk design og kostnader for drivstoffsystemer og drivstoffhåndtering, drivlinjer etc. I tillegg inkluderes en analyse av kostnader, barrierer og drivere for realisering av et slikt skip, som kan være juridiske og politiske spørsmål. Potensialet for produksjon av H2 og strategier for alternative drivstoff i Norden bli gjennomgått fra et skipsfartsperspektiv. I prosjektet vil konsekvensene ved overgang til H2 som drivstoff bli vurdert og det søkes å avklare realistiske potensialet for opptak av disse teknologiene/drivstoffene for nordisk skipsfart og fordelene ved lavere utslipp av klimagasser og luftforurensende stoffer samt påvirkning på havmiljøet. Når det gjelder drivere, vurderes politiske alternativer som trengs for å akselerere opptaket av hydrogenbaserte marine løsninger. Fremdrift Arbeidet har begynt i alle arbeidspakker. Fremdriften i prosjektet har så langt stort sett fulgt den angitte tidsplanen, prosjektplanen og budsjettet. WP1 (Project management and dissemination) rapporterer følgende. Et par møter for alle WP-ledere og mellom forskjellige arbeidspakker har blitt holdt for å sikre et godt oppstarts- og velfungerende samarbeid. Det første møtet med rådgivende styre er også avholdt, med verdifulle diskusjoner for prosjektet. Nyheter om prosjektet er publisert av IVL Swedish Environmental Institute and Nordic Energy Research (NER) (https://www.nordicenergy.org/project/nordic-maritime-transport-and-energy-research-programme/ og https://www.ivl.se/toppmeny/press/pressmeddelanden-och-nyheter/nyheter/2021-03-02-nordisk-forskning-analyserar-bransleceller-och-vatgas-for-sjofarten.html). En artikkel om prosjektet er publisert og delt av Lighthouse (se https://lighthouse.nu/2021/08/23/hope-inte-hype/) og nettsiden til prosjektet er lansert (https://www.ivl.se/projektwebbar/hope.html). WP2 (Technology options) har startet med vurderinger av drivstoff- og fremdriftsteknologier og designproblemer. Det første settet med inndata fra WP3 er behandlet av WP2. Kartleggingen av planer for produksjon av fornybart hydrogen og ammoniakk i Norden sluttføres, og den første rapporten fra WP2 om drivstoff- og fremdriftsvalg utarbeides. Endelig rapportering er noe forsinket og utsettes til første kvartal 2022. WP3 (Concept design) har foreslått et utkast til fartøy som skal brukes som grunnlag for konseptdesign og spesifiserte innledende inngangsdata og databehov. Det første datasettet er levert av WP2. WP3 er i nær kontakt med WP2 om utviklingen av konseptdesignet. WP4 (Laboratory tests and models of concept design/strategy) støtter de første vurderingene i WP2 og WP3 og gir nyttige innspill til vurderingsmetoder og vil foreslå en verktøykasse som også skal brukes av WP2 og WP3. WP5 (Scenario and impact analysis) utfører litteratur og datainnsamling for nytte-kostnadsvurderingen, og kartlegger hydrogenrelaterte kostnader fra et nordisk og skipsfartsperspektiv. Hvordan en bruker MRV-dataene til scenariet og konsekvensutredninger blir også utforsket. Arbeidet med kostnadseffektive fremtidige drivstoffvalg som skal gjøres med ON Times-modellen har startet, og for tiden er behovet for å oppdatere modellen og tilhørende databehov kartlagt. WP6 (Policy and drivers/barriers for change in the Nordic maritime sector) har identifisert de viktigste driverne og barrierene, inkludert økonomiske, juridiske og sikkerhetsmessige aspekter knyttet til implementering av hydrogen/brenselceller i nordisk skipsfart i utgangspunktet basert på litteraturgjennomgang. WP6 har også gjennomført en rekke intervjuer med relevante interessenter i Norden (identifisert og valgt ut i fellesskap med de andre prosjektpartnerne).

The Nordic countries aim for a carbon-neutral Nordic region. Maritime transport is one of the key remaining sectors to decarbonize and is important from a Nordic perspective due to the relatively large Nordic involvement in this industry. This project addresses how regional shipping in the Nordic region can do the transition to become fossil-free. The project aims at clarifying the potential role of hydrogen based marine solutions in reducing the Nordic greenhouse gas emissions. In the centre of the project is a ship concept where a typical RORO/ROPAX-vessel with operating distances of around 100 nautical miles is designed for including operation with hydrogen as fuel and fuel cells for energy conversion. For this concept ship other alternatives such as ammonia as fuel and the use of combustion engines and hybrid solutions with batteries will be investigated. Both the conditions for designing such a ship and the consequences will be studied. The conditions include technical design and costs of fuel systems and handling, powertrain system modelling and laboratory validation, and analysis of costs and barriers and drivers for the realisation of such a ship, (safety, legal and policy issues). Further, the potential of producing and strategies for these fuels in the Nordic region will be reviewed from a shipping perspective. For the consequences we will assess the realistic potential for uptake of these technologies/fuels by Nordic shipping and calculate the benefits regarding lower emissions of greenhouse gases and air pollutants as well as impact on the sea environment. In terms of drivers, policy options needed to accelerate uptake of hydrogen based marine solutions will be assessed. By also a broad range of dissemination activities (including stakeholder workshops, policy briefs, scientific papers and presentations) the project will contribute to strengthened cooperation and knowledge sharing between Nordic stakeholders linked to hydrogen and fuel cell solutions.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi