Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Ledelse og organisasjonskultur i Osloskolen- Et kvalitativt forskningsprosjekt om ledelsesstrategier for økt opplevd tilhørighet hos lærere

Alternativ tittel: Leadership and organizational culture in the Oslo School - Management strategies for increased experienced belonging among teachers

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

327142

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Det overordnede målet med forskningsprosjektet er å bidra til økt kunnskap om hvordan skoleledere kan bidra til en lærende organisasjonskultur i Osloskolen. En sentral del av prosjektet er å undersøke forhold som blir avgjørende for god skoleledelse slik at læreres opplevde tilhørighet og sosiale identitet til lærergjerningen blir ivaretatt. Prosjektet ønsker å øke kompetansen i Osloskolen om hva som kjennetegner gode organisasjonskulturer og strategier for ledelse i skolen. For å gjøre dette vil prosjektet undersøke hvordan skoleledere som rektorer og inspektører kan skape en kultur og et arbeidsmiljø hvor lærere opplever en sterk grad av tillit og tilhørighet. Eksempler på spørsmål prosjektet vil undersøke: - Hvordan kan skoleledere bidra til at ansatte opplever en sterk grad av tilhørighet til sin arbeidsplass? - Hvordan påvirkes ansattes grad av opplevd tillit og tilhørighet skolens kultur for læring og utvikling? Det er en grunnleggende antakelse i prosjektet at læreres opplevde tilhørighet på arbeidsplassen er viktig for å beholde kompetanse i skolen. Prosjektets problemstillinger vil kunne bidra med innsikt til hvordan skoleledere kan bidra for at lærere trives, utvikler seg og fortsetter sitt arbeid i skolen. En undersøkelse gjort av Response analyse høsten 2020 på oppdrag fra Utdanningsforbundet viste at 53 prosent av landets lærere enten har søkt eller har vurdert å søke en annen jobb de siste to årene. Funnet fra undersøkelsen peker på at skolen står ovenfor en stor og viktig utfordring med å beholde den kompetansen som er viktigst for elevenes læring, nemlig lærerne. Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune Utdanningsetaten sin seksjon for lederutvikling og rekruttering, senter for profesjonsstudier hos OsloMet og institutt for ledelse og organisasjon hos Høyskolen Kristiania.

Oslo kommune Utdanningsetatens seksjon for lederutvikling og rekruttering samarbeider med senter for profesjonsstudier hos OsloMet og institutt for ledelse og organisasjon hos Høyskolen Kristiania om dette prosjektet. Hensikten med prosjektet er å styrke kunnskap og kompetanse om hva som kjennetegner gode strategier for ledelse i Osloskolen. For å gjøre dette vil prosjektet undersøke hvordan ledere som rektorer og inspektører kan skape en kultur og et arbeidsmiljø hvor lærere og andre ansatte opplever en sterk grad av tilhørighet. Ansattes opplevde tilhørighet i skolen er essensielt for at Utdanningsetaten skal beholde dyktige ansatte og kompetanse i skolen. Ledere som skaper tilhørighet er avgjørende for indre motivasjon, initiativ, kunnskapsutvikling og utvikling av en god kultur i skolen. Den norske skolen har en stor utfordring med å holde på lærere og det er et stort antall personer med lærerutdanning som i dag ikke arbeider i skolen. En kultur som kjennetegnes av at lærere trives og opplever støtte og tilhørighet til sin arbeidsplass vil igjen påvirke de viktigste i skolen, nemlig elevene. Målet til prosjektet vil derfor alltid være økt kompetanse på gode skolemiljøer som igjen vil bidra til økt utvikling og læring for elevene. For å svare på en slik problemstilling og undersøke prosjektets hovedspørsmål vil prosjektet bruke et kvalitativt forskningsdesign. Aktuelle metodiske tilnærminger er case studier som inneholder kvalitative intervjuer, deltakende observasjoner og analyse av sentrale dokumenter.

Aktivitet:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune