Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

KONSEPT FOR LEVENDELAGRING AV FLERE ARTER

Alternativ tittel: Flexible multi-species live storing concept

Tildelt: kr 6,0 mill.

Langs norskekysten har vi en rekke attraktive marine matressurser som framdeles er lite utnyttet, primært fordi det mangler god infrastruktur for mottak og lagring. Prosjektet skal derfor utvikle et system for levendelagring av sjømat som sikrer god dyrevelferd, mattrygghet og produktkvalitet. Slik teknologi for langtidslagring gjør oss i stand til å samle opp organismene over tid og levere til spesielle høytider. Systemet vil gi optimale miljøforhold for ulike dyregrupper, og kunne tilpasses både store permanente anlegg og mindre mobile containerbaserte lagerenheter, som kan plasseres i nærheten av fangstfeltene. Kunnskapen vil gi grunnlag for bedre tilpasning av transportcontainere for levende sjømat, og bidra til å effektivisere utnyttelsen av marine råvarer. For mange av artene som er aktuelle for levendelagring er det ingen eller svært liten kunnskap om miljøkrav og toleranse for håndtering og langtidslagring under kontrollerte forhold i intensive landanlegg. Dyrenes årlige livssyklus vil også kunne redusere tålegrensene for endringer i for eksempel temperatur og kvaliteten på råstoffet kan påvirkes av sesongvariasjoner. Det er derfor nødvendig å finne toleransegrensene for den enkelte artens lagringskapasitet og effekt på kvalitet, som påvirkes av f.eks. temperatur, tetthet, vannforbruk og lagringstid. FoU-utfordringen er derfor å identifisere vekselvirkninger mellom biologiske miljøkrav/velferd, teknologi og kvalitet for langsiktig levendelagring av sjøkreps, kuskjell og rød sjøpølse.

Den overordnede ideen er å utvikle et nytt fleksibelt flerartskonsept egnet for langtids lagring av levende sjømat som opprettholder god dyrevelferd, ivaretar mattrygghet, og leverer god produktkvalitet. Konseptet vil være egnet for langtidslagring for å bygge bufferlager og levere til spesielle høytider, og ha god mulighet for styring av miljøbetingelsene for ulike dyregrupper. Det skal være fleksibelt for tilpasning både i større permanente fasiliteter og mindre mobile containerbaserte lagringsenheter, som kan plasseres i nærheten av fangstområdene. Kunnskapen vil også gi grunnlag for bedre tilpasning av transportcontainere for levende sjømat, og økt grad av intermodalitet som gir bedre effektivitet og kapasitetsutnyttelse. Prosjektet vil være et betydelig bidrag i effektivisering av havnæringen, og et grunnlag for økt ressursutnytting. For mange av artene som er aktuelle for levendelagring finnes det ingen eller svært liten kunnskap om miljøkrav og toleranse for håndtering og langtidslagring under kontrollerte forhold i intensive landanlegg. Hva som er optimale forhold, vil variere fra art til art og tålegrensen vil reflektere svingningene de blir eksponert for i naturlig habitat. Den årlige livssyklusen til dyrene vil også kunne redusere tålegrensene for endringer i f.eks temperatur samt at kvaliteten på råvaren kan påvirkes av årstidsvariasjoner. Det er behov for å finne ut om man under kontrollerte forhold kan redusere eller undertrykke naturlige prosesser som er miljøpåvirket. Det er derfor nødvendig å finne tålegrensene for de enkelte artenes lagringsevne, som påvirkes av bl.a. temperatur, tetthet, vannforbruk og lagringstid. FoU-utfordringen er derfor å identifisere interaksjoner mellom biologiske miljøkrav/velferd, teknologi og kvalitet for de prioriterte modellartene under langtids levendelagring. Som modellarter benyttes sjøkreps (Nephrops norvegicus), oskjell (Modiolus modiolus) og rød sjøpølse (Parastichopus tremulus).

Budsjettformål:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri