Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

AEGIR - Ammonia electric marine power for GHG emission reduction

Tildelt: kr 2,5 mill.

Internasjonal skipsfart bruker over 300 millioner tonn fossilt drivstoff hvert år noe som fører til store utslipp av CO2 og andre klimagasser. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har som mål å halvere bransjens klimagassutslipp innen 2050 og oppnå null-utslipp av CO2 innen 2100. Samtidig er det ventet fra OECD at maritim handel vil tredobles innen 2050. Det er åpenbart behov for en storsatsning på lav- og null-utslippsløsninger dersom man skal klare å håndtere denne veksten og samtidig nå utslippsmålene som er satt. Flere teknologier er aktuelle for å bidra inn mot disse målene, men hydrogen, og ammoniakk som hydrogenbærer, anses som den mest realistiske tilnærmingen på lange strekninger basert på effektivitet og volumetrisk energitetthet. Når drivstofftanken blir større blir det mindre plass til varene som skal fraktes. Det er i denne sammenheng ammoniakk blir sett på som en lovende løsning. Ammoniakk har høyere volumetrisk energitetthet enn flytende hydrogen, krever mindre energi å komprimere til en væske, og er enklere å lagre og transportere. Høytemperatur brenselceller (SOFC) er den mest effektive teknologien for konvertering av den kjemisk energi i hydrogen og ammoniakk til elektrisk energi, med effektivitet opp mot 90% med god varmeintegrasjon. Lavtemperatur brenselceller (PEM) er mer teknologisk modent med eksisterende kommersielle løsninger for skipsfart allerede på markedet, men disse har lavere effektivitet og kan ikke brukes direkte med ammoniakk. PEM-celler er avhengig av en såkalt for-cracker (PCEMR) som spalter ammoniakken og skiller ut ren hydrogen som kan brukes i PEM-cellene. AEGIR prosjektet så på muligheten for å kombinere SOFC, PCEMR og PEM teknologier med mål om å lage et system med høy virkningsgrad for konvertering av ammoniakk til elektrisk energi som samtidig har lav vekt og volum. Ett av spørsmålene som prosjektet undersøkte var hvordan ytelsen og levetiden til brenselcellene og hydrogenmembranen påvirkes av ammoniakk. Prosjektet så og på hva som var den mest fornuftige måten å sette sammen de ulike systemkomponentene for å oppnå maksimal virkningsgrad og minimale utslipp via systemmodellering og tekno-økonomiske analyser. AEGIR er et nordisk samarbeidsprosjekt finansiert av Nordic Energy Research, Norges Forskningsråd, EUDP (Danmark) og Business Finland. Prosjektpartnere er SINTEF Industri, Danmarks Tekniske Universitet, VTT, Vard, CoorsTek Membrane Sciences og Ballard Power Systems.

The AEGIR project has contributed to development and testing of ammonia based fuel cells for maritime propulsion strengthened the prospects of ammonia as a future fuel for the martime sector. The knowledge gained will contribute towards industrial uptake of fuel cell technology for carbon-free propulsion in the maritime sector. The project delivered significant insight for operation and degradation mechanisms of the three key technologies, namely solid oxide fuel cells, proton ceramic electrochemical membrane reactors and proton exchange membrane fuel cells

The international maritime organization envisages 50 % reduction in the greenhouse gas emissions from international shipping by 2050 and a complete phase out of CO2 emissions by 2100. At the same time, international maritime trade is expected to triple by 2050 (OECD). It is clear that wide-scale implementation of low- and zero-emission solutions for maritime transport is the only way to sustain this growth while fulfilling the emission targets. Ammonia is a promising fuel alternative that has the potential to be zero-emission if produced using renewable energy. The AEGIR project proposes a unique fuel cell and membrane based system for efficient conversion of ammonia to electrical energy. In this concept, ammonia is first cracked to H2 and N2 using a solid oxide fuel cell; the H2 is extracted and purified using a proton conducting electrochemical ceramic membrane; and finally converted to electrical energy using a polymer exchange membrane fuel cell. By combining these three technologies AEGIR aims at developing an ammonia-fuelled ship propulsion system that offers high efficiency in combination with a low total system volume and weight. AEGIR aims at assessing the technical viability of the proposed solution by experimentally testing the individual components for the proposed application and modelling the system as a whole. The techno-economic feasibility of the proposed system and its potential for reduction of greenhouse gas emissions compared to current solutions will be demonstrated in a well-to-propeller analysis. The project consortium consists of research institutions having a strong track record within the three innovative technologies, industrial manufacturers for each of the three main components, and a ship yard that is sincerely committed to implement the solution in the future.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi