Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Helsesykepleiers samtale med førsteklassinger og deres foresatte: helsesamtalen som tiltak i forebyggende arbeid.

Alternativ tittel: School nurses health assessment of first graders and their parents/guardians: The health assessment as a measure in the preventive work.

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

327198

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Helsedirektoratet anbefaler at alle barn og deres foresatte får tilbud om en samtale med helsesykepleier ved skolestart, eller i løpet av første skoleår. Denne helsesamtalen er barnets første møte med skolehelsetjenesten, og er en unik mulighet til å opprette kontakt og etablere tillit med både barn og foresatte. Vi ønsker å undersøke hvordan helsesykepleiere i Norge gjennomfører denne helsesamtalen ved å kartlegge hvilke temaer som tas opp og hvordan helsesykepleier, barn og foresatte opplever helsesamtalen. På bakgrunn av dette arbeidet ønsker vi å utvikle et verktøy som kan sikre at helsesykepleier fanger opp barn som står i fare for å utvikle psykiske plager eller lidelser. Kartleggingen (arbeid 1 og 2), vil være å benytte kvalitativ og kvantitativ metode og vil danne grunnlaget for utviklingen av en teoretisk modell om kommunikasjon (arbeid 3). Det vil bli sendt ut spørreskjema på nett til helsesykepleiere i Norge som arbeider i skolehelsetjenesten. I tillegg ønsker vi å gjennomføre intervjuer av barn, foresatte og helsesykepleiere på fem barneskoler i bydel Grünerløkka i Oslo om deres erfaringer med helsesamtalen. Helsesamtalen med førsteklassingen gir helsesykepleier en mulighet til å oppdage risiko for psykiske, sosiale eller fysiske vansker. Det er viktig at samtalene gjennomføres på en hensiktsmessig måte, for barn og foresatte, og helsesykepleier. Helsesykepleier trenger spesifikk kompetanse for å oppdage barn og familier som trenger oppfølging. Helsesamtalen kan bidra til at barn kan få hjelp med aktuelle vansker, samtidig som tillit til helsesykepleier i de kommende skoleårene kan utvikles. Ved å fange opp barn i risiko tidlig, kan helsesykepleier iverksette tiltak for på kort sikt å styrke barnas psykiske helse, og på lang sikt mulig redusere frafall fra skolen. Dette prosjektet kan være et utgangspunkt for videre forskning om å redusere dette frafallet.

Dette prosjektet handler om helsesamtalen ved skolestart. Helsesamtalen hos helsesykepleier er en unik mulighet til å opprette kontakt og tillit med barnet og foresatte. Det er også et godt utgangspunkt for å få kjennskap til barn og foresattes ressurser og fange opp evt. utfordringer hos barnet (fysisk, psykisk og sosialt). Det mangler kunnskap om helsesykepleiers bevissthet rundt hensiktsmessig kommunikasjon. Det er derfor behov for å kartlegge og undersøke dette nærmere. 1. Kartlegge hvordan helsesykepleiere gjennomfører helsesamtalen (kvantitativ metode); a) hvilke tema tas opp, b) hvilke metoder brukes for å fange opp de barna som trenger videre oppfølging, c) hvilke metoder benyttes for å skape en god relasjon og tillit, og d) helsesykepleieres bevissthet rundt egen kommunikasjon. Vi ønsker å utvikle et spørreskjema som blant annet baserer seg på hva de Nasjonale faglige retningslinjene sier om helsesamtalen og retningslinjer om Nasjonale kvalitetskrav til samvalgsverktøy. Spørreskjemaet skal sendes på mail til helsesykepleiere som gjennomfører helsesamtalen i Norge, og besvares som et digitalt skjema. Nødvendige demografiske variabler vil også bli etterspurt. 2. Dybdeintervju av foresatte og barn og helsesykepleiere (kvalitativ metode); Kartlegge hvordan helsesykepleiere, foresatte og barn opplever helsesamtalen i bydel Grünerløkka. Dette vil gjøres ved å intervjue et representativt utvalg i hver gruppe. Målet med intervjuene er å få innsikt i hvordan helsesamtalen oppleves og hva som avdekkes og hvordan det følges opp. 3. På bakgrunn av informasjon innhentet i delprosjekt 1 og 2 ønsker vi å utvikle et kommunikasjonsverktøy som kan brukes av helsesykepleier i helsesamtalen for å fange opp sårbare skolebarn. Målet er å utvikle en teoretisk modell for helsesamtalen som kan være en veileder for helsesykepleiere som gjennomfører disse samtalene i Norge. På et senere tidspunkt ønsker vi å prøve ut den teoretiske modellen i en intervensjonsstudie.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder