Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Fradrag for inngående merverdiavgift

Alternativ tittel: Deduction of input VAT

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

327201

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Merverdiavgiften innbringer hvert år over 300 milliarder kroner til staten. Når man kjøper en avgiftspliktig vare eller tjeneste, betaler man i tillegg til kjøpesummen et merverdiavgiftsbeløp til selgeren, som betaler dette beløpet videre til staten. Merverdiavgiften blir ofte kalt en skatt på forbruk fordi det er meningen at det er forbrukerne som skal belastes med denne avgiften. Merverdiavgiften skal altså i prinsippet ikke være en kostnad for næringsdrivende som selv driver merverdiavgiftspliktig virksomhet. De får derfor fradrag for den merverdiavgiften de betaler når de kjøper varer og tjenester som de skal benytte i sin virksomhet (inngående merverdiavgift). Dette følger av merverdiavgiftsloven § 8-1, hvor det fremgår at den avgiftspliktige har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er «til bruk i» den avgiftspliktige virksomheten. I dette ligger det også at den avgiftspliktige ikke har krav på fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser som ikke er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Retten til fradrag for inngående merverdiavgift har vært opphav til en rekke problemstillinger som har vært til behandling i forvaltningspraksis og i domstolene, og Høyesterett har gjennom en rekke dommer presisert tolkningen av merverdiavgiftsloven § 8-1. Et av hovedmålene med prosjektet er å analysere praksis – særlig Høyesteretts praksis – knyttet til uttrykket «til bruk i» den avgiftspliktige virksomheten, og vurdere i hvilken grad den gjeldende tolkningen ivaretar de hensyn som ligger til grunn for regelen. Et annet mål med prosjektet er å analysere de tilsvarende reglene om fradrag for inngående merverdiavgift i EU, som har et felles regelverk for merverdiavgift. Det vil bli foretatt en sammenligning av de norske og de EU-rettslige reglene på dette området, og det tas sikte på å vurdere hvordan og i hvilken grad de to regelsettene ivaretar de relevante hensynene.

Målet med prosjektet er å skrive en monografi om et sentralt tema innen merverdiavgiftsretten: Fradragsretten for inngående merverdiavgift. Det kan også være aktuelt å forsøke å få publisert én eller flere artikler i løpet av doktorgradsperioden. Hovedregelen for fradragsretten er gitt i merverdiavgiftsloven § 8-1: "Et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten." Prosjektet vil først og fremst knytte seg til denne bestemmelsen. En hovedproblemstilling vil være hva som nærmere kreves for at en anskaffelse skal anses for å være «til bruk» i avgiftspliktig virksomhet. En sentral del av prosjektet vil være å foreta en analyse av praksis – særlig høyesterettspraksis – knyttet til uttrykket «til bruk i den registrerte virksomheten» sett i lys av de hensyn som ligger bak fradragsretten for inngående merverdiavgift. I tillegg vil det bli foretatt en komparativ analyse av fradragsretten for inngående merverdiavgift i EU og den tilsvarende fradragsretten i Norge. Prosjektet tar for seg en helt sentral bestemmelse i merverdiavgiftsretten, hvor det er et rikt tilfang av både norske og utenlandske kilder. Det er derfor viktig å passe på at utvalget av kilder ikke blir så stort at prosjektets omfang er til hinder for den nødvendige fremdriften. Det er også viktig å være oppmerksom på at temaet i seg selv er vidtfavnende. Det kan derfor bli utfordrende å finne balansen mellom prosjektets bredde og dybde. En særlig utfordring knytter seg til redegjørelsen for de relevante hensyn bak regelverket, som knytter seg sterkt til økonomiske forhold. Dette kan skape metodiske utfordringer ettersom kandidaten har bakgrunn som jurist. Utfordringen blir å sørge for en forsvarlig og tilstrekkelig analyse av dette uten at denne delen av prosjektet tar for mye av den tilmålte tiden.

Aktivitet:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune