Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Barns rett til medvirkning i saker som behandles av fylkesnemnda.

Alternativ tittel: Childrens right to participation in in procedures conducted by the County Social Welfare Boards.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

327202

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Prosjektet skal undersøke hvordan fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker ivaretar barns rett til medvirkning i saker nemndene behandler. Barns rett til deltakelse i prosesser som angår dem følger av både nasjonalt og internasjonalt regelverk. Som førsteinstans i barnevernsaker, har fylkesnemndene omfattende erfaring med barn og unges medvirkning. Barns medvirkning er et satsningsområde i nemndene, og det iverksettes flere tiltak for å styrke dette arbeidet. Dette forskningsprosjektet er et av disse tiltakene. Prosjektet er tilknyttet prosjektet «Children´s Right to Participation» som ledes av professor Marit Skivenes ved Samfunnsvitenskapelig fakultet, UiB, hvor fylkesnemndene er samarbeidspartner Prosjektets mål er å bidra til å utvide det teoretiske og empiriske kunnskapsgrunnlaget om barns rett til medvirkning. For å nå målet, vil prosjektet klarlegge innholdet i og omfanget av regelen om barns medvirkning i barnevernloven § 6-3 ved å analysere nasjonale og internasjonale rettskilder. Prosjektet vil videre gjennom undersøkelse av praksis belyse hvordan reglene om barns medvirkning praktiseres av nemndene. Med utgangspunkt i hva som følger av gjeldende rett og hvordan medvirkningsretten praktiseres, vil prosjektet belyse i hvilken grad det er mulighet til og behov for å gjøre unntak fra retten til medvirkning slik denne er regulert i dag. Til tross for at reglene om barns medvirkning berører en stor andel barn, er kunnskapen om innholdet i, praktiseringen og betydningen av regelverket begrenset. Prosjektet vil derfor tilføre ny og oppdatert kunnskap på et svært viktig område innen barnevernretten. Kunnskapen prosjektet tilfører, vil ha overføringsverdi til andre regelverk og praksisfelt hvor barn er gitt tilsvarende rett til medvirkning. Prosjektet vil gjennomføre en egen undersøkelse av fylkesnemndspraksis. I tillegg til eget datagrunnlag, vil prosjektet bygge på data fra fylkesnemndenes saksbehandlingssystem og data innhentet av andre.

Prosjektets tema er barns rett til medvirkning i saker som behandles av fylkesnemndene. Doktorgradsprosjektet er knyttet til prosjektet Children's right to participation (PARTICIPATION) som ledes av professor Marit Skivenes ved Samfunnsvitenskapelig fakultet, UiB. Doktorgradsprosjektet vil klarlegge innholdet i og omfanget av medvirkningsretten gjennom analyser av nasjonale og internasjonale rettskilder. Gjennom undersøkelse av fylkesnemndenes praksis vil prosjektet belyse hvordan nemndene praktiserer reglene om barns medvirkning, samt kartlegge om og når behovet for unntak fra medvirkningsretten gjør seg gjeldende. Prosjektet vil videre vurdere om nemndenes saksbehandling er i tråd med regelverket og om det er behov for endringer i regelverk og/eller praksis. Kunnskapen om hvordan medvirkningsretten praktiseres og effektene av denne er begrenset. Det finnes ikke tidligere forskning knyttet til behovet for unntaksregel. Prosjektet vil derfor bidra med ny, oppdatert og viktig kunnskap for både praksisfeltet, akademia og lovgiver. Kunnskapen prosjektet tilfører vil ha overføringsverdi til andre regelverk hvor barn er gitt tilsvarende rett til medvirkning. Prosjektet vil dermed ha betydning for forståelsen og utforming av regelverket både i barnevernloven og andre lover, samt for hvordan nemndene og andre instanser hvor barn medvirker, tilrettelegger for og gjennomfører retten til medvirkning i praksis. Prosjektet vil også svare ut behovet for forskning på medvirkningens betydning for resultatet i en barnevernsak slik Folkehelseinstituttet har etterlyst. Prosjektet er dels rettsdogmatisk og dels rettssosiologisk. Praksisgjennomgangen bygger på egen og andres undersøkelser, samt data fra nemndenes saksbehandlingssystem. Data i egen undersøkelse innhentes primært ved gjennomgang av saksdokumenter. Data innhentes på en måte som sikrer anonymitet for de involverte.

Aktivitet:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune